movium.slu.se

Foto: Harald Klein

Nyhet

Movium gör vägledning för grönplanering i Sverige

Publicerad 21 februari 2020

Movium har fått i uppdrag av Kristianstad kommun att arbeta fram en inspirerande och stödjande vägledning för hur grön/strukturplaner/program kan utformas så att den blir en del av, eller utgör underlag för, översiktlig planering enlig Plan‐ och bygglagen samt övrigt arbete med grön‐ och blåstrukturen i en kommun. Arbetet, som i stora delar baserar sig på material framtaget av Kristianstad kommun inom ramen för ett större EU-projekt kallat "Urban Links 2 Landscape", påbörjades kring årsskiftet och ska vara färdigt till den 1 juni 2020. Boverket och Naturvårdsverket följer arbetet genom kontinuerlig dialog med arbetsgruppen.  

 

En av aktiviteterna i arbetet med att ta fram vägledningen är att Kristianstad kommun, i samarbete med Tankesmedjan Movium och Kommunförbundet Skåne, arrangerar en workshop om kommunala grönplaner den 31:e mars i Kristianstad. Workshopen kommer diskutera verktygslådan för vad som kan ingå i kommunala grönplaner, vilka avvägningar som behöver bemötas och vad som efterfrågas och bör ingå i en framtida nationell vägledning för grönplaner från Boverket och Naturvårdsverket. Läs mer och anmäl dig här. Slutseminarium äger rum den 17:e juni!

HARALD KLEIN

Sidor