movium.slu.se

Nyhet

Mångfunktionella gårdar för bättre hälsa och klimat

Publicerad 23 oktober 2018

Region Jönköpings projekt Mångfunktionella utomhusmiljöer i förskolan (2017 – 2020) är ett led i arbetet med att förbättra hälsan hos förskolebarn. Samtidigt ska utvecklingen av gårdarna främja en hållbar stadsutveckling. Sju följeforskare från Jönköpings universitet återför kontinuerligt sina observationer till projektet. 

Sedan 2001 har Region Jönköping och de däri ingående kommunerna en samverkansplattform kallad Barndialogen. Med avstamp i barnkonventionen arbetar Barndialogen utifrån en helhetssyn på barns livssituation med sociala, kulturella och hälsorelaterade frågor. Eftersom utemiljöer vid förskolor är ett prioriterat område i Region Jönköpings regionala handlingsplan för folkhälsa har Sektion folkhälsa initierat ett förändringsarbete på nio pilotförskolor. Som på många håll finns det förskolegårdar med stort behov av större variation och mer natur, vatten och grönska, både för att inspirera till lek och rörelse och för att skapa fler ekosystemtjänster. 

 

I förändringsprocessen Mångfunktionella förskolegårdar har pedagogteam bildats på de deltagande förskolorna. Teamen har deltagit i lärandeseminarier och länsträffar. Med ny kunskap i bagaget har de sedan tillsammans med barnen på sina respektive förskolor utvecklat sina gårdar utan någon nämnvärd budget. Utvecklingsarbetet har handlat om de fysiska miljöerna men också om förändrade normer och nya arbetssätt hos personalen. Exempelvis har staket tagits bort mellan avdelningar för att öka barnens rörelse över gården, och nya lekställen har skapats på tidigare oanvända platser. Den övergripande uppgiften är att hitta mångfunktionella lösningar där ekosystemtjänster samtidigt ger bättre lekmiljöer som i sin tur förbättrar hälsan. 

 

Vid en konferens den 10 oktober var Lena Jungmark från Tankesmedjan Movium och Ulrika Åkerlund från Boverket inbjudna att tala om regelverk och praktiska exempel på mångfunktionalitet i förskolemiljöer. På konferensen redovisade även de nio pilotförskolorna och forskarna hur arbetet framskridit så långt. Nu skickas bollen vidare till fler förskolor i regionen.

 

– Med oss hem fick vi insikter om hur förändringsarbete kan bedrivas så att processen ägs och drivs av dem som själva arbetar i förskolan. Vi ser med spänning fram emot forskningsresultat från Jönköpings universitet som rör både projektets metod och hur pedagogernas arbete påverkats. Framför allt blir det spännande att se hur barnens lek utvecklats och vad barnen själva upplever på sin gård med nya ekosystemtjänster, säger Lena Jungmark. 

 

Läs mer om projektet Mångfunktionella förskolegårdar >>

 

TITTI OLSSON

Sidor