movium.slu.se

Tiden när barnen låg på knä för makten är förbi. Nu kräver de aktion!

Nyhet

Lyssna på forskarna!

Publicerad 27 september 2019

Genom strejker och aktioner uppmanar ungdomar runt om i världen vuxna och beslutsfattare att agera för klimatet. Att lyssna på forskarna är en återkommande uppmaning från Greta Thunberg.

 

Världens ungdomar ropar efter aktion. Vi på Tankesmedjan Movium jobbar varje dag för att leva upp till de förväntningarna genom att bidra till spridning och utveckling av kunskap. Bland annat kommunicerar vi forskningsresultat från SLU till samhällsbyggnadsbranschen.

 

Opinionsbildning

Precis som världens ungdomar blir vi ibland frustrerade över att utvecklingen tycks gå i fel riktning. Därför verkar vi också opinionsbildande i våra frågor. Vi försöker bland annat påverka den europeiska nivån att satsa mer forskningsmedel på kunskapsuppbyggnad kring ekosystemtjänster och vi har under ett drygt decennium bevakat och debatterat frågor som rör barn och ungas utemiljö.

 

Kunskapsutveckling tillsammans

Vi är en mötesplats för olika aktörer som liksom vi är övertygade om att stadens utemiljö bidrar med unika möjligheter att åstadkomma en hållbar stad och goda livsmiljöer. En del av att lära av varandra är att utveckla kunskap tillsammans. Därför initierar och bekostar vi samverkansprojekt.

 

Agera med oss

Lyssna på forskarna!

Samarbeta med forskarna!

Vi vill bidra till att fler kan göra verklig skillnad.

 

Men idag når du oss inte. Idag gör vi gemensam sak med världens ungdomar på stadens torg och gator.

Tankesmedjan Movium, SLU

 

Alla kan göra något, här lite av det vi gör. Ladda hem och läs, inspireras, agera!

• Tidskriften STAD: Urbana agendor – Världens städer ska lösa miljöproblemen

• Hela Staden – argument för en grönblå stadsbyggnad

• Hela Staden – Varför urban natur?

• Movium Fakta: Material i utemiljö och miljöpåverkan

• Projektrapport: Biologisk mångfald på gröna tak

• Projektrapport: Grönstruktur som integrerat stadsbyggnadselement

Sidor