movium.slu.se

Kristianstads Vattenrike är en välutnyttjad resurs bland skolorna i trakten. Att gripa paddeln i autentisk miljö är att begripa ekologi och natur i ett socialt sammanhang. Foto: Petter Åkerblom

Nyhet

Lärarhögskolor vill undervisa i utomhuspedagogik

Publicerad 10 december 2013

Forskningen påvisar utomhuspedagogikens fördelar. Trots det uteblir satsningar på nödvändig infrastruktur. Detta skulle inte kunna hända inom sjukvården. Skulle en ny och effektivare metod att behandla svåra sjukdomar upptäckas skulle denna omgående börja användas. Detta tycks inte gälla inom pedagogikens värld.

 

När Movium träffade Utbildningsdepartementet i slutet av november presenterades sex konkreta förslag från landets lärarutbildningar för att stärka utomhusbaserade undervisningsmetoder. Dessa förslag togs fram av ett femtiotal representanter för lärarutbildningar, grundskolor, natur­skolor och utbildningsföretag som sammanstrålade i en tankesmedja kallad Utemiljöns plats i lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad den 30-31 maj i år. I tankesmedjan diskuterades utomhuspedagogikens förutsättningar och ställning inom den nuvarande lärarutbildningen.

 

Nya svenska veten­skapliga rön visar att utomhusbaserad undervisning leder till ökad måluppfyllelse i matematik, naturvetenskap och miljö. Borde då inte detta tas tillvara i utbildningen till lärare och förskollärare? Borde inte dessa rön utnyttjas bland studenterna för att bredda deras möjliga arbetsmetoder, och samtidigt knyta dem till teorier kring lärande?

 

Problemet är att nuvarande lärarutbildning försvårar möjligheterna att utbilda och träna blivande lärare i utomhusbaserad undervisning – kurser i utomhuspedagogik får inte räknas in i lärarutbildningen, då det inte räknas som skolämne.

Önskar direktiv

 

Något egentligt hinder i läroplanerna för att jobba utomhus finns inte. Däremot finns det i princip obefintliga övningsmöjligheter för lärarstudenterna. Lärarutbildarna vill därför att regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram direktiv om hur man kan hjälpa lärarstudenter att utvidga sin palett av möjliga undervisningsmetoder genom att – inom ramen för sin utbildning – ge dem träning i utomhusbaserad undervisning och möjligheter att utveckla hur den kan kopplas till teorier om lärande. Lärarutbildningarna vill också att staten inför ett läroplanstillägg som lyfter fram utomhusbaserad undervisning som medel att nå ökad måluppfyllelse i gällande kursplaner.

 

Movium anser att upplevelser i natur- och kulturlandskap kan bidra till att uppnå läroplanens mål och kraftfullt bidra till att öka måluppfyllelsen i skola och förskola. Den forskning som stödjer denna uppfattning måste integreras i lärarutbildningen. Därför behövs en nationell strategi för att stimulera engagemang och lokala innovationer som kan leda till bättre lärmiljöer som växelverkar mellan ute och inne. Lärarutbildningarna är centrala i det samanhanget. Hur kan utomhusmiljöns funktion och möjligheter berika lärarutbildningen? Detta måste snarast redas ut. Movium delar därför tankesmedjans konsensus kring följande slutsatser och förslag:

 

1. Förtydliga läroplanen

Förtydliga läroplanen med ett tillägg som betonar utomhusbaserad undervisning som medel att nå måluppfyllelse i gällande kursplaner.

 

2. Stärk forskningen om utomhusbaserat lärande

Efter­sträva att locka yrkesverk­samma lärare med erfarenhet av utomhus­pedagogik att forska. Koncentrera detta till de universitet som redan bedriver FoU-arbete på området, till exempel Linköpings universitet. Kunskaps­området måste både stärkas och skärpas.

 

3. Ta fram en kunskapsöversikt och exempelsamling

Organi­sera insamling och förmedling av goda exempel för inspiration och utbyte av erfarenheter kring utomhusbaserat lärande i skola och förskola.

 

4. Utveckla lärarutbildningarna som förebild

Förstärk utomhusbaserade arbetsmetoder på lärarhögskolorna – ge lärarut­bild­ningarna och tillhörande ämnesinstitutioner tillgång till en varierad miljö och stimulera dem att använda den.

 

5. Stärk kommunikationen mellan myndigheter

Bättre kommunikation behövs mellan högskolor och universitet, myndigheter och departement. En samordnande myndighet för detta bör utses.

 

6. Utnyttja rektorsutbildning och stimulera lokal skolutveckling

Skolledare, rektorer och områdes­chefer är viktiga aktörer i lokalt utvecklings­arbete. Insatser behöver göras för att påverka och vidareutbilda dessa mål­grupper. Här finns flera organisa­tioner och intressegrupper, till exempel Utenavet, som bör kontaktas och aktiveras för olika stödjande insatser bland annat inom rektorsutbildningen.

Fotnot: Tankesmedjan Utemiljöns plats i lärarutbildningen genomfördes den 30-31 maj 2013 i Kristianstad i samarbete mellan Utenavet (där Movium är en av aktörerna) och Högskolan Kristianstad. Läs mer här: www.hkr.se/tankesmedja

Petter Åkerblom

Sidor