movium.slu.se

Kollage över tre finalistbidragen i årets studenttävling.

Nyhet

Juryns motivering till studentdesigntävlingen 2018!

Publicerad 17 maj 2018

Motivering av nominerade förslag

 

Juryn beslutar att nominera följande förslag:

Liv ger näringÅterväxt och Livet efter döden.

 

 

De nominerade förslagen Liv ger näringÅterväxt och Livet efter döden bedöms alla att på ett innovativt, mångfunktionellt och tilltalande sätt ha tagit sig an tävlingens utmaning med att öka den biologiska mångfalden på begravningsplatser.

 

Förslaget Liv ger näring

Att låta aska efter kremering ge näring åt träd som successivt skapar en lundkaraktär är ett intressant och nytänkande koncept som också kan bredda begravningsplatsens användning. Den dynamiska processen där en typ av kyrkogård successivt övergår till en annan och där även övergångsskedet gestaltats medvetet och har kvalitéer, är ett gångbart och ovanligt gestaltningsgrepp som kan göras hur stort eller litet man vill. Det kan t ex användas i gravområden där många gravar återgår.

 

Förslaget innehåller två sorters biotoper, äng och träd, som båda ger hög biologisk mångfald. Det är ett smidigt sätt att implementera nya träd, vilka ger många ekosystemtjänster, i staden och på begravningsplatser. Att det blir ett åldersvarierat trädbestånd stärker också den biologiska mångfalden.

 

Natur, skogskänsla och stora gamla träd tilltalar många och appellerar till mångas önskan om att spridas för vinden, i naturen. Att askan från avlidna ingår i kretsloppet och övergår till att bli en del av naturen innebär en fin symbolik med ekologiska förtecken. Att vattna ett träd med askan är en ny tanke kring gravsättningen som förstärker symboliken. 

 

Förslaget Återväxt 

Möjligheten att med brukarinflytande införa många typer av ekologiska funktioner på begravningsplatsen är ett flexibelt och mångfunktionellt koncept med såväl ekologiska, estetiska och praktiska värden som svarar mot levnadssätt och värderingar hos allt fler. En dynamisk väv av olika biotoper kan skapas vilket ger en hög biologisk mångfald på flera platser och i olika skala. Väven av biotoper ger även goda förutsättningar för en variationsrik och upplevelserik begravningsplats som fungerar för rekreation och naturpedagogik. Naturens påtagliga närvaro på begravningsplatsen rymmer också en symbolik över människan som del i det biologiska kretsloppet.

 

Förslaget är praktiskt genomförbart då det kan börja småskaligt och gradvis förändra en traditionell kyrkogård där huvudstrukturen ändå kan bevaras. Det ger plats för både det vilda och designade i ett spännande samspel och möjliggör också en återanvändning av gravplatser vilket öppnar upp för omdisponering av kyrkogården. Förslaget kan anpassas efter lokala förutsättningar och fungerar i hela Sverige.

 

Förslaget Livet efter döden

Är ett platsspecifikt förslag utformat för en sluttande rabatt på Östra kyrkogården i Malmö. Döda stockar i bestämda tjocklekar och längder arrangeras som strama strukturgivande element i en omgivande naturalistisk sandplantering med färgsprakande perenner. Det är ett poetiskt förslag som resonerar kring liv och död då stockarnas långsamt multnande ved skapar förutsättningar för liv åt svampar, skalbaggar och andra insekter. Blommorna ger näring åt pollinatörer. Sanden skapar förutsättningar för sandlevande fauna.

 

Sammantaget är det ett estetiskt och praktiskt mycket genomtänkt förslag. De långlivade växterna är valda med omsorg utifrån platsens förutsättningar som innebär påfrestningar av torka och hungriga kaniner, samt för att gynna den biologiska mångfalden på flera sätt. Som bonus är det vackert illustrerat och presenterat.

 

Fakta om tävlingen

Tävlingen arrangerades av Tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbund, i samarbete med SLU. Tävlingen vände sig till studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör samt trädgårdsingenjör-design. Juryn som fattade det slutgiltiga beslutet kring nominerade förslag bestod av Christine Haaland, SLU, Harald Klein, Tankesmedjan Movium, Håkan Ljungberg, Svenska kyrkan i Harplinge Steninge, Monica Sandberg, Landskapsgruppen AB, samt Ronny Holm, SKKF.

 

 

Sidor