movium.slu.se

Kollage: Parvin Mazandarani.

movium.slu.se

Bidrag: LOOP

movium.slu.se

Bidrag: + LUND

movium.slu.se

Bidrag: MINNESRO

Nyhet

Juryns motivering till studentdesigntävlingen 2021!

Publicerad 24 september 2021

Motivering av nominerade förslag

 

Juryn beslutar att nominera följande förslag:

LOOP, + LUND och MINNESRO som på ett progressivt sätt har tagit sig an tävlingsuppgiften ”Framtidens minnesplats – Östra kyrkogården i Malmö”.

 

LOOP

Ett välkomponerat förslag som både bevarar och förnyar. Förslaget i sin helhet är innovativt, med flera nya komponenter som är relativt väl utformade. Utomhuskapellet har en spännande kombination av klassicism och modernism med en enkelhet i Lewerentz anda som skulle kunna skapa många värden. Det cirkelformade rummet ger, trots sin stramhet, en rofylld atmosfär med en ängsyta mitt i kapellet. Den cirkulära öppningen, oculus, i taket ger intrycket av ett samtida Pantheon i liten skala, ett Malmös Pantheon, där gudstjänster och ceremonier för alla religioner kan hållas (Pantheon från grekiska ”alla gudar”). En öppen plats för alla religioner.

 

Den svävande smyckningsplatsen är en elegant skapelse där bronsets renhet och vattenspegeln skapar en rofylld harmoni. Det ger besökaren möjlighet att placera blommor och ljus på en bekväm höjd och gör att minneslunden bevaras i Lewerentz anda med en sinnrik estetisk och smart detaljkonstruktion för placering av blommor och ljus.

 

Smyckningsmuren med plats för namnplattor, blommor, ljus och personliga föremål är formstark, funktionell och kraftfull. Det modernistiska anslaget känns rätt, men storleken och utbredningen riskerar dominera över det cirkelformade rummet i minneslunden.

 

En askgravlund har förlagts till höjden norr om minneslunden och har gjorts tillgänglig via en ny gångväg. De nya träden norr om minneslunden ger en ökad lummighet och en meditativa känsla. Det är också positivt med en mer informell och rumsskapande trädvegetation utanför minneslunden.

 

 

+ LUND

Enkelt, innovativt och vågat förslag med rena former och starka grepp. Förslaget innebär en påtaglig förändring av grönstrukturen på platsen, genom att dels en skogslund norr om minnesplatsen anläggs, dels att all vegetation på åsen tas bort vilket sammantaget renodlar landskapet runt om ceremoniplatsen.

 

Skogslunden som dras fram till minneslundens strama cirkel kan förstärka kraften i Lewerentz gestaltning. Naturprägeln ger rumsliga kvalitéer som kontrasterar fint mot det befintliga ljusa, strama och tydligt formgivna. Växlingen att vara inne i skogslunden och sedan komma ut i ljuset i minneslunden ger en stark upplevelsesekvens. Skogslunden kan även ge anhöriga möjligheten till en promenad i ”naturen”. Juryn saknar dock begravningsfunktioner i skogslunden.

 

Själva ceremoniplatsen är förnyad med respekt till platsens kulturhistoria och ”altaret” för tankarna till katafalken som tidigare fanns på platsen.

 

 

MINNERSRO

Förslaget innehåller ny askgravlund, minneslund och meditationslund vilket tillfredsställer nya behov inom begravningsverksamheten. Lundarna är utplacerade i den omkringliggande grönskan på ett naturligt men konsekvent sätt och är omgärdade av cirkulära murar som anspelar på den befintliga minneslundens form och skapar omfamnade platser med möjlighet till avskildhet. Från meditationslunden uppe på kullen skapas intressanta utblickar, men är inte tillgänglig för rörelsehindrade. I murarna finns integrerade logiska och enkla funktioner för utsmyckning, dock med snålt tilltagen yta för namnplattor.

 

Centrumplatsens utformning är komplex, detaljrik och erbjuder en mängd nya funktioner vilket ökar platsens flexibilitet. De upphöjda delarna ger besökaren möjlighet att sitta och underlättar utplacering av blommor och ljus. Detaljerna med blomsterhylla och ljusanordning är eleganta och funktionella. Diabas och vatten är eleganta material som skapar kontrastverkan och verkningsfulla speglingar, men form och materialval sticker ut i Lewerentz återhållsamma och stringenta rum.

 

 

 

Fakta om tävlingen:

Tävlingen arrangerades av Tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbundet, i samarbete med SLU. Tävlingen vände sig till studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör samt trädgårdsingenjör-design. Juryn som fattade det slutgiltiga beslutet kring nominerade förslag bestod av Patrik Olsson, SLU, Harald Klein, Tankessmedjan Movium, Monica Sandberg, Landskapsgruppen AB, Ingrid Petersson, Svenska kyrkan i Malmö, Kurt Johansson, STEN/Sveriges Stenindustriförbund och Ronny Holm, SKKF/Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund.

 

 

+LUND

LOOP

MINNESRO

Sidor