movium.slu.se

De nominerade bidragen: Water symphony creating harmony, REEF och Memoriam crea.

Nyhet

Juryns motivering till årets designtävling

Publicerad 12 maj 2017

Motivering av nominerade förslag

 

Juryn beslutar att nominera följande förslag:

Memoriam crea, REEF och Water symphony creating harmony.

 

Därutöver vill juryn framföra ett hedersomnämnande till två innovativa idéer som presenterades i förslagen Multi bruk av sten och trädgårdsrum samt Sorgeprocessens stöttestenar. I det första förslaget finns en fint gestaltad ”minnessten” där personliga minnessaker, blommor och ljus kan samsas. I det andra förslaget finns en innovativ lösning som vänder sig framför allt till barn, där gravstenen har fått en ny yta på vilken barnen kan skriva eller rita en hälsning till den bortgångne.

 

De nominerade förslagen Memoriam crea, REEF och Water symphony creating harmony bedöms alla att på ett innovativt och tilltalande sätt ha tagit sig an tävlingens utmaning med överblivna gravvårdar, och gett förslag på hur dessa kan återanvändas och återvinnas.

 

Förslaget Memoriam Crea staplar sinnrikt stenmaterialet från återgångna gravstenar till ett landskapselement som stämningsfullt pendlar mellan tyngd och lätthet, ljus och luft, och där ljuslyktor, blommor och minnessaker kan placeras. Förslaget tar på ett förtjänstfullt sätt sig an stora mängder stenmaterial samtidigt som det formmässigt är så pass starkt att det kan hantera oregelbundheter i materialet i fråga om färg, bearbetning och storlek. Här bevaras varje stens individuella konstnärliga, hantverksmässiga och kulturhistoriska värde, som förstärks av den samlade mångfalden. Att förslaget kan byggas på över tid är en förtjänst. Förslaget är fint illustrerat i en skogsmiljö. Juryns bedömning är dock att det även kan placeras på mer öppna begravningsplatser och då få en rumsavskiljande funktion vilket också kan vara användbart. Sammantaget bedöms förslaget sammanväga etik, funktion och hållbarhet på ett övertygande sätt.

 

Förslaget REEF återanvänder stenmaterialet från återgångna gravstenar till att till att skapa podium, som är ett tydligt svar på välkänt behov. Dessa podier är placerade i grus och vattenspeglar, där kistsmyckningar och blommor från begravningsceremonier samsas med funktioner för insekter och fåglar. Förslaget har gestaltats för en specifik plats, men bedöms vara applicerbart på många begravningsplatser. Fördelar med förslaget är att det kan ta hand om stora mängder stenmaterial och att detta material inte kräver alltför stor bearbetning för att fungera på föreslaget sätt. Formmässigt är förslaget tilltalande med en avvägd komposition i skala och variation, även om förslagsställarna har förbisett att stenmaterialet sällan är så enhetligt som illustrationerna låter antyda. Juryn bedömer dock att förslaget tål ett mer varierat stenmaterial i färg och form. Förslagets svaghet återfinns i mötet mellan sten och gräs, vilket bedöms som skötselmässigt svårt. Här finns en förbättringspotential som dock inte påverkar juryns bedömning att detta är ett innovativt och fint sätt att använda återgånget stenmaterial från gravvårdar!

 

Förslaget Water symphony creating harmony är ett platsspecfikt förslag för en begravningsplats där barn är begravna. Förslaget innebär att stenmaterialet från återgångna gravstenar används till att skapa en fontän med många funktioner. Förslaget imponerar på juryn genom att vara genomtänkt och insiktsfullt. Fontänens rinnande vatten erbjuder en distraktion från omgivande trafikbrus samtidigt som vattnet också kan fånga syskonens eller andra medföljande barns uppmärksamhet. Denna lösningen bedömer juryn kan därför användas också på andra begravningsplatser som är bullerutsatta. Stenmaterialet kräver begränsad bearbetning för att kunna återanvändas vilket är positivt, även om juryn kanske skulle önska att förslaget hade förbrukat mer material. Användning av mer material hade lett till en större fontän, vilket juryn bedömer som positivt då skalan på gestaltad fontän inte är helt övertygande. Trots detta tycker juryn att förslaget ett fint sampel mellan ljud, luft, sten och vatten.

 

Fakta om tävlingen:

Tävlingen arrangerades av Tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) samt Stenindustriförbundet. Tävlingen vände sig till studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör-design och studenter vid LTH:s kandidatprogram i Industridesign, årskurs 3. Juryn bestod av Ann Bergsjö, SLU; Kurt Johansson, SLU och Stenindustriförbundet; Mia Gustafsson, Örebros kyrkogårdsförvaltning, Niklas Nilhlén, LTH samt Ronny Holm, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Sidor