Nyhet

Jakten på den asiatiska långhorningen i Finland

Publicerad 4 februari 2016

I Movium Rådgivnings senaste nyhetsbrev, Movium Direkt, kunde läsarna ta del av Kim Tillis, Livsmedelssäkerhetsverket i Helsingfors, artikel om att två levande exemplar av den fruktade insekten asiatisk långhorning upptäcktes norr om Helsingfors i oktober 2015. Man vet nu att den fruktade insekten kan klara sig och fortplanta sig i Nordeuropa.

Foto: Ville Welling, Evira

Det var två levande vuxna individer av asiatisk långhorning (Anoplophora glabripennis) som upptäcktes på trottoaren i ett företagsområde i Kungsbacka i Vanda stad, cirka 25 km nordöst om Helsingfors.

 

En skriftlig anmälan till EU-kommissionen samt de övriga medlemsländerna gjordes den 23 oktober 2015. EU-kommissionens beslut om nödåtgärder för att förhindra att den asiatiska långhorningen sprids gav de åtgärder som växtskyddsmyndigheten vidtar. Förekomstplatsen kartläggs med en radie på minst 100 meter. Kartläggningen fortlöper tills inga nya fynd görs. Utbrottsområdet fastställs som angripen zon runt vilken en buffertzon med en radie på minst 2 kilometer upprättas. (Kommissionens beslut 2015/893 går att hitta via www.jordbruksverket.se).

 

Den angripna zonens alla angivna växter avverkas oberoende av vem som äger dessa, (Acer spp, Aesculus spp, Alnus spp, Betula spp, Carpinus spp, Cercidiphyllum spp, Corylus spp, Fagus spp, Fraxinus spp, Koelreuteria spp, Platanus spp, Populus spp, Salix spp, Tilia spp och Ulmus spp.) Asiatisk långhorning lär kunna fullborda sin livscykel endast på de angivna växterna.

 

Alla träd som fälldes kollades noggrant för hål och äggläggningsspår – både stammar och alla grenar med mer än 1 cm i diameter. Efter inspektionen samlades allt material på en tom industritomt, där det senare flisades. Med en flisstorlek på mindre än 25 mm diameter undviks risken för att skadegöraren överlever. Flisen transporterades till sist för bränning i en värmeanläggning som kan elda upp färsk flis.

 

Det fanns två säkra fynd – hundra meter från varandra. Alla bekräftade fynd fanns på björk (Betula ssp.) och sälg (Salix caprea). Utgångshålen var ungefär som en blyertspenna. Alla utvecklingsstadier från ägg till vuxna skalbaggar hittades. Detta betyder då att det är flera år sedan de första asiatiska långhorningarna kröp ut ur träemballaget på någon firmas gård, parade sig och lade ägg i de närliggande lövträden. De kan alltså klara sig och fortplanta sig i Nordeuropa.

 

Hittills har alla lövträd på en yta av 50 hektar inspekterats av team om 6-8 personer (totalt 1400 hektar ska undersökas). Kartläggningen görs med hjälp av kikare, då en del av träden är uppemot 30 meter höga. Hål har i regel hittats på 3 till 15 meters höjd.

 

EU-beslutet förutsätter även att myndigheten bör försöka spåra utbrottets ursprung, förbjuda nyplanteringar med angivna växter, begränsa förflyttningen av riskmaterial (växtpasskrav), inspektera den angripna zonen samt buffertzonen minst årligen i fem år (även i höjd med trädkronorna) samt öka allmänhetens medvetenhet.

Sidor