movium.slu.se

Foto: Privat

Nyhet

Hej Victoria Nordholm!

Publicerad 9 oktober 2018

Du arbetar som planarkitekt på Boverket och varit med och tagit fram en kurs för nya översiktsplanerare. Varför har Boverket tagit fram en sådan kurs?

- Det finns en stor efterfrågan och behov av en sådan här utbildning. Kursen är en del av flera introduktionskurser inom Boverkets uppdrag PBL kompetens. Många av våra utbildningar om översiktsplanering som finns idag är ganska grundläggande och generella. Den här kursen kommer att ge mer fördjupad kunskap och också introducera en arbetsmetod för att arbeta kontinuerligt med översiktsplanering.

 

Vad ingår i en sådan arbetsmetod och varför behövs en sådan?

- Vi menar att översiktsplanering pågår hela tiden, inte enbart när kommunerna tar fram en ny översiktsplan eller gör ändringar av den. Översiktsplanering inbegriper mer än översiktsplanen. När planen är antagen är det huvudsakligen andra aktörer än översiktsplanerare som tar vid och genomför och använder planen. Hur åtgärderna i planen genomförs och används bör följas upp och utvärderas för att ta reda på om kommunen följer de ställningstaganden man gjort eller om de behöver ändras. Hur ofta det görs bestämmer kommunen själv, om det är varje år, vartannat år eller en gång per mandatperiod. Utvärderingen blir ett underlag för aktualitetsprövningen. Kontinuerlig översiktsplanering gör att kommunen alltid har en aktuell översiktsplan som man har nytta av.

 

Översiktsplanering är strategiskt viktigt för kommuners utveckling, men vilken roll tycker du att översiktsplanering har i förhållande till de nyligen beslutade arkitektur-, form-, och designpolitiska målen?

- I den översiktliga planeringen tas viktiga ställningstaganden kring till exempel var olika funktioner ska lokaliseras i relation till varandra och vilka förhållningssätt som ska råda, exempelvis kring prioritering mellan olika trafikslag, vad för typ av livsmiljö man vill skapa och vilka kvaliteter som eftersträvas. Det ger därmed förutsättningarna för vilka värden arkitekturen ska bidra till och hjälpa till att lösa. Utgångspunkten är att skapa hållbara, jämlika och mindre segregerade samhällen som är omsorgsfullt gestaltade. I översiktsplaneringen sker också en bred dialog och samverkan som ger goda förutsättningar för civilsamhället att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

 

Kursen "Ny på jobbet som översiktsplanerare" är en webbaserad utbildning. Har ni planer på att göra fler?

- Boverket har flera utbildningar inom temat ”Ny på jobbet” på gång. Förutom översiktsplanerare är det kurser för detaljplanehandläggare, byggnadsinspektörer, lovhandläggare och PBL administration. Arbetet med de olika utbildningarna har nått olika långt men kursen för detaljplanehandläggare har kommit längst och publiceras på PBL Akademin inom kort.

 

Mer information:

Kursen ges som en pilotutbildning vid två tillfällen; Uppsala den 6–7 november 2018 och Malmö den 21-22 november 2018. Mer information om pilotkursen hittar du här.

CAROLINE DAHL

Sidor