movium.slu.se

SLU:s Framtidens städer är Nina Vogel, Hanna Weiber-Post, Lisa Diedrich och Josefin Wangel. Foto: Parvin Mazandarani

Nyhet

Hej Urban Futures!

Publicerad 2 februari 2018

Framtidens städer är en ny plattform vid SLU. Vi har ställt frågor till dem om deras arbete.

Hej ni som jobbar på plattformen Framtidens städer – vilka är ni?

- Vi är en av SLU:s fyra nya framtidsplattformar som lanserades under 2017. Inom SLU Urban Futures, som vi också kallar oss, jobbar vi specifikt med att inspirera forskare vid SLU att se det urbana i sin forskning, och att tillsammans med olika samhällsaktörer identifiera kunskapsluckor vad gäller samtida och framtida urbana utmaningar. Eftersom många urbana frågor är komplexa så menar vi att det krävs samverkan, mellan SLU:s forskare, med andra discipliner och med samhället i övrigt. Vi lägger också stor vikt vid forskningskommunikation, att förmedla kunskap från forskning, att bjuda in samhället till forskningsprojekt, och att på andra sätt stärka banden mellan den akademiska världen och samhället. SLU Urban Futures efterträder den tidigare plattformen FUSE, Future Urban Sustainable Environments.

Är framtid viktigare än dåtid eller nutid?

- Utan hållbar stadsutveckling finns det ingen framtid för mänskligt liv, detta eftersom städer står för en så stor del av den globala miljöpåverkan. Vi utgår från dåtiden, analyserar samtidens urbana landskap genom kritiska studier, och blickar framåt både för att förstå hur den hållbara staden skulle kunna se ut, och vilka frågor som är viktiga på lite längre sikt.


Ni använder begreppet urbanscapes – vad står det för?

- Föreställningen om vad begreppet ”urbant” står för måste breddas och omfatta mycket mer än visioner om storstäder, stadskärnor och tät stadsmässighet. Vår utgångspunkt som plattform vid SLU innebär att vi uppmuntrar ett landskapsperspektiv kring det urbana, som vi valt att benämna urbanscape. Det innefattar urbana studier från ett SLU-specifikt rumsligt och socio-ekologiskt angreppssätt. Genom att använda oss av urbanscapes vill vi nå bortom den tröttsamma dikotomin mellan urbant och ruralt och fokuserar istället på relationer. Ur ett landskapsperspektiv blir det tydligt att dessa relationer utgör ett komplext rumsligt och socio-ekologiskt system som påverkas av olika urbaniseringsprocesser. Dessa urbanscapes innefattar exempelvis vattencykler, vegetationssystem, urban utemiljö, människors praktik och föreställningar, kollektiva och individuella minnen och mycket mer.    

Ni skapar ett internationellt nätverk – vad hoppas ni att deltagarna ska bidra med och vad tror ni att de får med sig från en svensk kontext?

- Urbana framtider är som sagt en global angelägenhet och även om den uppträder och tar sig uttryck olika i olika delar och kulturer runt om på jorden så är det mycket som är gemensamt. Hur andra länder tänker och gör kring sin stadsutveckling påverkar oss, och vice versa. Även fast Sverige är känt som ett föregångsland för hållbar stadsutveckling finns det mycket vi kan lära av andra, inte minst i det globala syd.

  

 

 

 

Mer information om Framtidens städer går att hitta här

CAROLINE DAHL

Sidor