movium.slu.se

Foto: Thomas Zaar

movium.slu.se

Foto: Thomas Zaar

Nyhet

Hej Ulla Bergström!

Publicerad 21 februari 2018

Under konferensen kommer du att föreläsa om bland annat pop up-parker. Vad är er definition på pop up-parker och hur många har ni på White varit med om att skapa i Stockholm?

– För oss handlar pop up om att demokratisera bortglömda ytor i staden genom att skapa tillfälliga arenor för möten och aktiviteter. De ska vara kostnadsfria och öppna för alla. White har varit med och skapat en handfull pop up-parker, bland annat Pallis och vår egen Arkitekturfestival 2015. 

Under ert arbete med pop up-parker har Fastighetsägarna varit en viktig samarbetspartner. Vilka former har samarbetet tagit och hur har processen från idé till färdig park sett ut?

– I processen med Pallis engagerades boende och verksamheter i området – vi ville får fram idéer om både utformning och aktiviteter i parken. En nyckel till framgång, tror vi, är att många ”äger platsen” och att den växer fram ur ett lokalt engagemang. När vi skapade Pallis tillsammans med Fastighetsägarna och lokala aktörer fungerade White som processledare, vi hjälpte till att kanalisera gruppens energi snarare än att själva skapa den.

Etableringen av pop up-parker bygger i hög grad på medborgarstyrda initiativ. Hur fångar ni upp stockholmarnas idéer och tankar?

– Vi har ett starkt team med specialister inom social hållbarhet, som är en del av våra projekt. De har lång erfarenhet av att arbeta med dialog i multidisciplinära team och lyssna in medborgarna. Våra processer bygger på att lyssna in alla aktörers behov innan vi genomför projekt – vi måste alla sträva efter samma vision. Vi jobbar också mycket med barnkonsekvensanalyser.

Ni har tidigare, tillsammans med Fastighetsägarna, publicerat en handbok i medborgardriven stadsutveckling. Vilka är de största utmaningarna när det gäller formella processer och kan du i korta drag redogöra för handbokens uppbyggnad och innehåll?

– Under arbetet med Pallis upptäckte vi att stadens visioner om ett levande Stockholm, det vill säga levande gator och torg, rimmade dåligt med regelverket om upplåtelse av allmän platsmark. Där gjordes ingen skillnad mellan kommersiella aktörer och ideella projekt. Målet med Pallis var att skapa en demokratisk plats, gratis att använda och öppen för alla. Vi ville visa vilka möjligheter som faktiskt finns i det offentliga rummet. Enligt då rådande regelverk skulle kostnaden för Pallis under fyra veckor bli cirka 250 000 kronor. Projektet hade då inte gått att genomföra, men detta ändrades i sista stund! Vi lärde oss mycket under processen och bestämde oss för att samla våra erfarenheter till den bok vi själva hade behövt för att genomföra projektet så smidigt som möjligt, med förhoppning om att sprida liknande initiativ till fler aktörer och platser. Boken går stegvis igenom alla praktiska detaljer man behöver tänka på vid platsskapande: Vad är möjligt att göra? Behövs vatten och el, hur får vi tag på det? Hur ser tillståndsprocessen ut? Boken är gjord i digitalt format, fri för alla att ladda hem från Fastighetsägarnas webbsida. Handboken är skriven utifrån rådande regelverk i Stockholm men intresset har varit stort även från andra kommuner eftersom de praktiska frågeställningarna oftast är desamma.

Nämn några projekt som vi kan se fram emot 2018 när det gäller Whites engagemang inom medborgardriven stadsutveckling!

– Just nu jobbar vi med att få igång ett projekt om pocket parks och pollinatörer på Djurgården och också involvera skolklasser i den processen. Med det fokus vi har på återbruk så funderar vi alltid på hur befintliga koncept kan ta sig uttryck på nya platser. Kanske pop-up parken PALLIS ska få nytt liv i Sydkorea, anpassat till de utmaningar och regelverk de står inför. Och installationen vi gjorde till 'Swedish Fashion Now' på Franska Institutets innergård i Paris sättas upp på Järvafältet? Vi jobbar med flera spår över hur vi kan använda design som ett ramverk och snyggt utropstecken för att inspirera, driva dialog och stärka medborgare. Fler byggda exempel kommer förhoppningsvis dyka upp på en plats nära dig under året! 

Hur ser du på utvecklingen på lite längre sikt när det gäller förutsättningar och möjligheter att skapa tillfälliga arenor i staden för möten och aktiviteter?

– Tillfälliga platser är ett väldigt kraftfullt verktyg för att testa idéer och hitta platsers inneboende potential i samband med stadsutveckling, i både större och mindre skala. Det handlar om att etablera en plats som kan börja leva direkt, innan byggnader och infrastruktur är helt på plats, och att våga låta erfarenheter från platsen vara med och bidra till fortsatt utveckling av området. Här finns potential till dialog och demokratisk utveckling på riktigt! Men det handlar också om att tillfälligt lyfta befintliga miljöer, att komplettera staden med samlings- och mötesplatser under sommarmånaderna när trycket på våra parker och torg är som störst.

 

 

Missa inte konferensen Publika parker och trädgårdar i Helsingborg. I år med temat Våga testa nytt! >>

GÖRAN NILSSON

Sidor