movium.slu.se

Foto: Cornelia Dahlin

Nyhet

Hej Åsa Dahlin!

Publicerad 17 augusti 2022

Du är ny ledamot i SLU Tankesmedjan Moviums ledningsråd. Hur skulle du vilja presentera dig?

– Jag är arkitekt, utbildad vid KTH och har även, för länge sedan, skrivit en avhandling om arkitektur och estetisk upplevelse. Jag brukar framhålla empatins betydelse för att ta tillvara och skapa arkitektoniska värden. Mitt yrkesliv har rört sig mellan forskning och undervisning, nationell och kommunal praktik. Uppdragen har främst handlat om arkitektur, stadsutveckling, kulturmiljö och social hållbarhet. Jag har varit kulturmiljöstrateg i många planprojekt i Stockholm och även utvecklingsledare inom Stockholms sociala hållbarhetskommission och jobbat åt Formas.


Vilka utmaningar möter du just nu i ditt jobb?

– Genom översiktsplanering först i Stockholms stad och nu i Uppsala kommun har jag haft förmånen att jobba med en bredare palett. I de båda växande kommunerna finns komplexa framtidsutmaningar och balansgång mellan olika intressen. Det handlar om att säkra bostäder och motverka segregation, näringslivsutveckling, tillgång till samhällsservice och mobilitet, värna natur och vattentillgångar, slå vakt om kulturvärden samt utveckla tekniska försörjningssystem. Att skapa en bred delaktighet i framtidsplaneringen är en viktig utmaning och att se till att vi har väl underbyggda planeringsunderlag och möjligheter att följa upp samhällsutvecklingen.


Vilken fråga brinner du extra mycket för?

– Kulturmiljö/kulturarv, social hållbarhet och gestaltningsfrågor har präglat mitt yrkesliv. Men det allra viktigaste nu handlar om att bidra till genomförandet av Agenda 2030. Vi har bråttom och vi behöver samordna och organisera oss för ett effektivt genomförande. Kommande generationer ska kunna leva i välfärd och uppleva artrikedom, rent vatten och kulturhistoriska värden. Det är viktigt att förvalta det vi redan har och styra innovationskraft också mot det befintliga. Vi behöver ha såväl en etisk som en estetisk kompass med oss i formandet av städer och samhällen och på allvar lyssna till olika grupper av människor.


Vad vill du bidra med i ledningsrådet?

– Att frågor om gestaltning för hållbar samhällsutveckling hamnar ännu mer i fokus. Jag tänker att arkitektonisk gestaltning ska bidra till ekologisk hållbarhet, social sammanhållning och klimatomställning. Vi behöver nå och inspirera beslutsfattare och investerare för att påskynda utvecklingen och även ändra våra beteenden för att vara mycket mer rädda om natur- och kulturresurser. De urbana landskapens relation till de rurala är en angelägen gestaltningsfråga som ibland försummas. Den framtida landsbygdsutvecklingen kommer att påverka städerna och vice versa och fokus behövs därför på utformningen av det attraktiva mötet mellan stad och land. Bevarandefrågor ser jag som avgörande för framtiden, att förvalta befintliga natur och kulturvärden både i miljöer där utveckling sker och där det är mer stillastående samt att ta utmaningarna med hållbar markanvändning på allvar. Slutligen vill jag gärna bidra till fler internationella erfarenhetsutbyten, vi behöver dela kunskaper.Berättat för Titti Olsson

Sidor