movium.slu.se

Nyhet

Hej Petter Åkerblom!

Publicerad 30 augusti 2018

Du är landskapsarkitekt vid SLU i Uppsala och har varit med och tagit fram en kunskapsöversikt om sambandet mellan utomhuspedagogik och inlärning. Vad visar den?

– Äntligen har vi kunnat hitta vetenskapliga belägg för att kunna konstatera att utomhusundervisning leder till förbättrade skolresultat! Nu vet vi att barn i grundskoleåldern påverkas positivt – de blir mer nyfikna och lär sig mer av utomhusundervisning. Forskningen visar också att utomhusundervisning genererar positiva effekter när det gäller barnhälsa och fysisk aktivitet, men inverkar också på barnens personliga och sociala utveckling. 

Vad tror du nu kommer att hända härnäst?

– I första hand handlar det om att få Skolverket och andra myndigheter att förstå slutsatserna. Vi menar att evidensen är tillräckligt stark för utomhusundervisningens positiva effekter. Stat och kommun bör därför seriöst överväga implementering av fler utomhusbaserade inslag i undervisningen i hela utbildningssystemet, inklusive på landets lärarutbildningar. Här har naturligtvis både statliga och kommunala myndigheter en huvudroll.

Tidigare i vår kom en rapport från SCB, som gjorts på uppdrag av Boverket och som visar att landets skolgårdar krymper. Hur påverkar det utomhuspedagogiken?

– SCB konstaterar att landets skolgårdar minskat med i genomsnitt 3,7 kvm per elev under de tre senaste åren, men med stora regionala skillnader. Minskningen beror ofta på utökning av antalet elever och de utbyggnader som behövs för detta. Detta försvårar för utomhuspedagogiken, särskilt i större samhällen där minskningen per elev är ännu större. Exempelvis slits friytorna ner snabbare ju fler barn som vistas där, inte minst vegetationen far illa.

Vad tror du om utomhuspedagogikens möjligheter i framtiden?

– Tyvärr räcker det inte att redovisa forskning. Inte ens nu när vi på goda grunder kan konstatera att utomhusundervisning bidrar till bättre betyg. Å andra sidan har vi bättre på fötterna än någonsin för att få politiken att lyssna. Tänk om Skolverket kunde få i uppdrag att inspirera till en nationell satsning på utomhuspedagogik! Men viktigare ändå är förstås att sluta bygga skolor utan skolgård. Bara det finns utemiljö kan intresserade lärare gå ut.

 

 

Här är direktlänken till kunskapsöversikten Klassrum med himlen som tak:

 

Här är SCB-rapporten Grundskolor och friytor. Nationell kartläggning och uppföljning av grundskoleelevers tillgång till friytor:

TITTI OLSSON

Sidor