movium.slu.se

Nina Vogel, Urban Futures, och Titti Olsson, Tankesmedjan Movium. Foto: Fredrik Jergmo

Nyhet

Hej Nina Vogel och Titti Olsson – ni ska till Almedalen!

Publicerad 29 juni 2018

- Vad ska ni göra där?

Titti: Jag ska representera Moviums regeringsuppdrag om barn och ungas utemiljö och prata om barns villkor i staden på seminariet Bortom bilen – bilsnål stadsutveckling från utopi till praktik, som arrangeras av Urban Futures, SLU.

Nina: Plattformen SLU Urban Futures, arrangerar två seminarium i Almedalen, där ett av dem är det som Titti ska medverka i. Det seminariet kommer att handla om att minska bilberoendet och vilka möjligheter som en sådan utveckling skapar. Det andra seminariet Med sikte på framtidens städer – trender, svarta svanar och visioner utforskar trender och visioner kring urbana framtidsbilder.  

- Vilka frågor hoppas ni ska dominera Almedalsveckan och vad har ni själva att säga om dem? 

Titti: Jag kommer att söka mig till seminarier om bostadspolitik och om civilsamhällets roll. Jag tror att vi kommer att se nya och fler sätt för hur civilsamhället kan släppas in där beslut fattas. Det är hög tid att gå från ord till handling när det gäller människors inflytande över sin egen vardag och livsmiljö. Finns det inte så mycket av det i Almedalen i år måste vi nog ordna nåt sånt själva i nästa år!

Nina: Jag förväntar mig dialog kring nya former för samverkan inom ramen för urban utveckling och omställning. Inter- och transdisciplinära arbetssätt och tankemodeller efterfrågas, men är också utmanande i praktiken. Samhället idag är diversifierat och vi behöver engagera oss i att skapa rumsliga och sociala, samskapade, lösningar som avspeglar olika samhällsgruppers värden och behov. Urbana experiment kan bidra med insikter kring nya slags mångfunktionella platser och hur man kan gynna olika slags publika uttryck.   

- Titti, du var nyligen moderator för panelsamtal under politikerveckan i Järva. Behövs det två politikerveckor? 

Ja, politikerveckan i Järva behövs verkligen, men är något annat än Almedalen, som är viktig på sitt sätt. Järvaveckan är en betydelsefull pendang till den och jag är övertygad om att den kommer att växa. I Järva kommer politiken närmare människorna. En kvinna i Tensta uttryckte i en intervju i lokaltidningen att på politikerveckan borde ju politikerna sitta i publiken och de boende stå på scenen och det är ju helt rätt! Så var det inte, även om det fanns medborgarpaneler med boende eller boenderepresentanter på stora scenen varje dag. Houria Bzeewe från Husby, som var med i den medborgarpanel som jag modererade, föreslog att det borde arrangeras en politikervecka för ungdomar. Det tycker jag är en jättebra ide! I Tensta är 42 procent av invånarna under 25 år. Där finns idéer, där finns vilja och kraft. Jag tycker att politikerveckan i Järva sätter fokus på människors vardag och villkor på ett viktigt sätt. 

- Nina, plattformen SLU Urban Futures arrangerar två seminarium i Almedalen. På vilket sätt påverkar seminariernas teman framtiden och vilka andra framtidsfrågor arbetar ni med? 

Jag tror att en öppen och kritisk dialog kring förhärskande trender möjliggör för reflektion kring hur vi navigerar mot framtiden oavsett om vi navigerar med långsiktighet eller genom åtgärder med omedelbar effekt. Att berättiga valda åtgärder och vägledande principer, exempelvis de globala målen, genom transparens och dialog gör dem användbara och meningsfulla. Exempelvis är bilsnål stadsutveckling en växande trend som betonar behovet av alternativ mobilitet såsom gångtrafik, cykling och kollektivtrafik. I seminariet som kretsar kring det temat framhåller vi olika fördelar och synergier med en sådan utveckling, exempelvis barns utemiljö, jämställhet och ekosystemtjänster. Vi tror att mark kommer att bli en bristvara i framtiden och därmed en oerhört värdefull resurs. Genom att frigöra mark i staden som tidigare använts för biltrafik kan denna mark istället användas för stadsodling, grönstruktur, bostäder, högkvalitativa publika rum och en säker och hälsosam daglig mobilitet. På våra seminarier bjuder vi in deltagarna till att våga skapa alternativa framtidsbilder genom att testa att kombinera kunskap och praktik på nya och lekfulla sätt som är relevanta och nödvändiga för att möta framtiden med ett hållbart liv på vår planet.  

CAROLINE DAHL

Sidor