movium.slu.se

Foto: privat

Nyhet

Hej Nina Gartz!

Publicerad 23 april 2019

Du är ny rådgivare för Movium Rådgivning, på området Vägarkitektur och vägutformning. Vilken typ av frågor ser du fram emot att få diskutera?

Jag ser fram emot att få frågor om allt ifrån gestaltning av väg och järnvägsmiljöer, stationer, trafikplatser till hanteringen av överskott av schaktmassor och trafikverkets erfarenhet av växtlighet i trafikmiljö.

 

Vad är din roll på Trafikverket?

Som landskapsarkitekt i trafikverkets investeringsprojekt är mitt uppdrag att var teknikstöd i projekten genom hela processen från ax till limpa. Från tidigt skede i utredningar, väg/järnvägsplaner, projektering, entreprenad till kontroll av färdig anläggning. Jag är med i utformningen av projektspecifikationer, följer upp krav, arbetar med erfarenhetsåterföring samt säkerställer arkitektonisk kvalitet i enlighet med trafikverkets arkitekturpolicy.

 

Kan du berätta mer om Trafikverkets arkitekturpolicy?

Policyn är en utgångspunkt inför framtida satsningar på att utveckla arkitekturen i Trafikverket. Trafikverkets arkitekturpolicy uttrycker bland annat att Trafikverket ska medverka i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra.

 

Den omfattar alla skeden: planering, byggnation och underhåll av väg- och järnvägsanläggningar.

 

Anläggningarna ska präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna. God och medveten arkitektur går ut på att skapa sammanhang, en balans mellan funktion, hållbarhet och skönhet. Trafikverkets arbetssätt ska säkerställa god arkitektur genom att ansvariga har de kunskaper som behövs när det gäller teknik, estetik och människors villkor.

 

Vad tycker du är viktigt att vi arbetar med i infrastrukturprojekt idag och i framtiden?

Hållbarhetsfrågor behöver genomsyra projekten från början till slut. Vi behöver fortsätta och utveckla arbetet med socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart byggande och anpassa infrastruktur och anläggningar så att landskapets värden och funktioner kan bibehållas och utvecklas. På trafikverket är implementering av arkitekturpolicyn och riktlinje landskap viktiga för detta arbete.

 

En första chans att träffa vår nya rådgivare får ni på Landskapsarkitekturdagen (fredag 26 april i Alnarp) där Nina står i Trafikverkets monter.

Berättat för Anders Rasmusson

Sidor