movium.slu.se

Foto: Lisbeth Garnert

Nyhet

Hej Maria Nordström!

Publicerad 22 mars 2019

Du är för Moviums räkning engagerad i konferensen Uppsala Health Summit, som hålls den 8–9 oktober i Uppsala. Konferensen arrangeras varje år och SLU är en av arrangörerna. I år står barns urbana livssituation i fokus.

 

Vad är målet med konferensen?

– Målet med konferensen är att samla människor från hela världen som är engagerade för och arbetar med barns och ungas hälsa. Uppmärksamheten på individers hälsa tidigt i livet är av avgörande betydelse för deras hälsa och välbefinnande senare i livet, och det är den urbana miljöns roll för barns hälsa som uppmärksammas i årets konferens.

 

Vilken är din roll?

– Min roll är att tillsammans med landskapsarkitekt Kerstin Nordin på SLU i Ultuna arrangera och medverka i en workshop om betydelsen av barns delaktighet i stadsplaneringsfrågor ur ett hälsoperspektiv. Vi vet från olika studier att upplevelsen av att vara delaktig i beslut som påverkar ens livssituation har betydelse för individens hälsa och välbefinnande. Vi vet också att sådan delaktighet är en hörnsten i befolkningens upplevelse av tillit till varandra och till de styrande i landet. Det utgör grunden för barns och ungas framtidstro och för deras intresse att engagera sig för sin stad. Vi vet att sådan delaktighet också leder till bättre stadsmiljöer.

 

Finns det något som är extra viktigt på programmet?

– Programmet består av föreläsningar och flera workshops som alla fäster uppmärksamheten på stadsmiljöns betydelse för och inverkan på barns och ungas hälsa i vidare eller snävare – alla viktiga – avseenden. Att frågan om betydelsen av en hälsosam utemiljö i staden för barn och unga är angelägen att diskutera nu beror på att vi i dagens Sverige, liksom i många andra länder, ser förändringar såsom förtätningar av bebyggelsen och ökande trafik. Detta kommer att utsätta barn och unga för betydande hälsorisker och leda till sämre hälsa för dem.

 

Vad hoppas du att konferensen ska göra världen uppmärksam på?

– Jag hoppas att konferensen ska leda till att nya samarbetsformer skapas mellan experter på barns hälsa och stadsplanerare och att staden ska ses som den betydelsefulla miljö den är för individen, samhället och världen, såväl i mera snäv som i vidare bemärkelse. Allt som byggs och förändras i vår fysiska omvärld får konsekvenser för våra liv och inverkar på vår hälsa. Stadsplanering är en viktig del av den övergripande ekologiska aspekten på vår tillvaro. Stadsplanerare måste bli mera medvetna om detta och alla måste samverka för bättre stadsplanering.

 

Fotnot:

Maria Nordström är medlem i styrgruppen för det europeiska nätverket för barnvänliga städer, ENCFC. Hon är gästforskare på SLU i Alnarp, miljöpsykolog och docent i psykologi.Maria Nordström har tillsammans med Mark Wales , doktorand vid SLU, nyligen publicerat en artikel om vikten av barnperspektivet för en förbättrad stadsplanering, Enhancing urban transformative capacity through children’s participation in planning i ett kommande nummer av AMBIO. Artikeln finns redan nu online här. 

 

Om Uppsala Health Summit

Uppsala Health Summit organiseras av Uppsala universitet i samarbete med SLU, Region Uppsala, Uppsala kommun, Läkemedelsverket, SVA och nätverket Världsklass Uppsala. Läs mer här.

Berättat för Titti Olsson

Sidor