movium.slu.se

Maria Kylin är en av dem som driver nätverket BuB: Foto: Arne Nordius.

Nyhet

Hej Maria Kylin!

Publicerad 13 september 2017

Den 5 oktober håller nätverket BuB, Barn, unga och byggd miljö, en nätverksträff i Alnarp. Vad står på programmet?

– Vi kommer att få höra om det högaktuella förslaget att göra Barnkonventionen till lag. Dessutom har vi ett unikt och prejudicerande fall där gällande lagar inom PBL (Plan- och bygglagen) och Miljöbalken testas för att se vilka lagliga ytkrav man kan ställa och driva när det gäller förskolans utemiljöer. Vi kommer också att få höra hur det fria skolvalet påverkar stadsbyggandet eftersom lokaliseringen av skolor påverkas av det fria skolvalet. Nacka kommun delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta förvaltningsövergripande för att ta fram en gemensam vägledning om hur utemiljön ska vara utformad. Som vanligt kommer vi att ha frågestunder och workshops där det finns tid till diskussion och samtal.

 

Vem kan komma?

– Alla som är intresserade av frågor som rör barn, unga och byggd miljö. De som kommer på våra nätverksträffar arbetar till exempel i kommuner, länsstyrelser, privata företag, vid universitet och högskolor eller i ideella organisationer. Bland deltagarna finns såväl forskare som politiker och privatpersoner. I år har vi lyckligtvis en stor lokal, så vi kan välkomna alla som vill vara med! Det enda som krävs är en anmälan till mark.wales@slu.se före den 27:e september.

 

Vad är syftet med BuB?

– Nätverket ska vara en arena för alla som är intresserade av och jobbar med frågor som berör barn och den byggda miljön. Vi arrangerar årliga möten med olika aktuella teman. På så vis fungerar vi som en mötesplats där forskare och praktiskt verksamma kan utbyta resultat och erfarenheter och där aktuell forskning diskuteras utifrån de utmaningar som samhället ställs inför när det gäller en hållbar utveckling för barn.

 

Vilka frågor har BuB belyst under åren?

– Exempel på ämnen som varit och är aktuella för nätverket är: konsekvenser av förtätningen av den fysiska miljön för barn och barnfamiljer, utrymmesstandard för skolgårdar och förskolegårdar, barnkonsekvensbeskrivningar i stadsplaneringen, barns ohälsa och rörelsebehov, skolans arbete med trafik, uppföljning av Barnkonventionen, barns vardagsnatur, barndomsbegreppet och arkitekturundervisning i skolan. Via nätverkets mejllista rapporteras fortlöpande om aktuella forskningsprojekt, avhandlingsarbeten, studentuppsatser, rapporter, utredningar och konferenser.

 

Hur startade BuB?

– Nätverket har en lång historia. Lekmiljörådet började arbeta med frågor om barn och fysisk miljö åren 1971–1980. Åren 1980–1993 fanns frågorna hos i Barnmiljörådet. Från 1993 tog BO, Barnombudsmannen, över och bildade nätverket Barn, unga och byggd miljö. År 2004 utvecklades nätverket till sin nuvarande form av forskarna Maria Nordström och Pia Björklid vid Stockholms universitet. De tog initiativet till att hålla årliga konferenser och knöt dessa till olika forskningsprojekt. Idag drivs nätverket av mig och Fredrika Mårtensson. Vi är båda verksamma vid SLU i Alnarp.

 

Läs mer om nätverksträffen här.

TITTI OLSSON

Sidor