movium.slu.se

movium.slu.se

Leftbank, Bordeaux

movium.slu.se

Parc aux Angeliques, Bordeaux

movium.slu.se

Miroir d'eau, Bordeaux

Nyhet

Hej Lisa Diedrich!

Publicerad 16 juni 2017

Du är rese- och diskussionsledare på en studieresa som Tankesmedjan Movium arrangerar den 3–7 oktober till Bordeaux i Frankrike – Innovativ stadsutveckling och urban utemiljö på framväxt.

Varför är Bordeaux så intressant för stads- och utemiljöplanerare?

Min gissning är att Bordeaux blir nästa vallfärdsort i Frankrike som förnyare och pionjärer i stadsutveckling! Här har många års tålmodigt planeringsarbete kring stadsmiljö och grönstruktur, parat med nytänkande, lett fram till ett stort antal spännande storskaliga projekt och objekt att studera. Dessa projekt finns såväl i den historiska stadskärnan och i områdena längs floden Garonnes stränder, som i förorternas funktionalistiskt inspirerade bostadsområden från 1960-talet.

 

Experimentella nya bostadsprojekt håller på att realiseras och kan börja att utvärderas. Med initiativ från ”gräsrotsnivå” har några övergivna hamn- och industriområden fyllts med nytt innehåll. Staden har omdanats från en trafikbelamrad mardröm till ett bli nästa fullskaleexperiment, efter Nantes, inom platsspecifik urban transformation.

 

Det fanns ett antal år då jag ofta tog med mig kollegor från länder utanför Frankrike till Nantes, en okänd stad i västra Frankrike, där ett okonventionellt och mycket inspirerande hamnomvandlingsprojekt pågick under åren 2000–2010. Där användes en nydanande planeringsmetod utvecklad av landskapsarkitekten Alexandre Chemetoff, som arbetar med urban design. Framsynta och kloka stadsplanerare i Sverige har följt utvecklingen i Nantes och kanske de mest nyfikna till och med har åkt dit för att se och lära. Nu när Chemetoff lämnat Nantes har den inledande pionjärandan mattats av och planeringen har tagit en mera konventionell inriktning. Då är det spännande att andra städer som Bordeaux tar täten och driver utvecklingen vidare.

 

När det gäller Frankrike finns en tendens att det är Paris som får all uppmärksamhet – det är landets huvudstad, den är berömd, det är coolt att åka till Paris och naturligtvis finns det pengar för att genomföra projekt. Men ibland finns det mer att upptäcka i andra franska städer – lite mindre monumentala projekt och inte så glamorösa, utan lite mera jordnära och mera användbara som inspiration för städer i andra länder.

Vad är det framförallt som kommer att ligga i fokus vid de olika besöken i Bordeaux?

Under en av dagarna kommer vi att cykla längs områdena kring Garonne-floden. På den västra banken har publika utemiljöer, designade av Michel Corajoud, ersatt en genomfartsväg och parkeringsytor. En spårvägslinje har byggts för att minska biltrafiken och mängden luftföroreningar, men också för att bli en katalysator i arbetet med att renovera historiska byggnader och återskapa offentliga öppna platser i stadskärnan. På den östra banken, ”the bad side of the river”, pågår sedan en tid tillbaka en process för att skapa nytt liv och ny verksamhet i de nedgångna industriområdena.

 

Ur ekologisk synvinkel har parker och stadsträdsstråk identifierats som huvuddelar i ett grönt skelett, som ska utvecklas under en följd av år och enligt ”evolutionära” principer. Det mest intressanta inslaget är utan tvekan The Parc aux Angéliques på den tidigare industribemängda östra flodbanken. I detta område omvandlas övergivna byggnader och platser till nya noder för innovationsföretag och till nya mötesplatser i ett aktivt stadsliv.

 

Andra exkursioner under resan leder oss till bostadsområden, som bär likheter med det svenska miljonprogrammet och som nu är inne i ett restaureringsskede, och till stadsdistrikt som har fått annorlunda utformning än gängse master plans när det gäller lösningar för att bygga kompakta och hållbara städer.

Du har arbetat tillsammans med personer i Bordeaux och vi kommer att möta några av dina kollegor som föreläsare och guider under resan, kan du ge exempel?

Vi kommer att träffa personer som arbetar strategiskt med stadsplanering inom den regionala myndigheten Bordeaux Métropole. Vi kommer också att etablera kontakt med andra intressanta personer, bland andra urban designers, med arkitekter som arbetat med de publika platserna som tillskapats i samband med spårvägsetableringen samt med landskapsarkitekter som varit delaktiga i utformning av grönstruktur och parker. Så det kommer bli bra tillfällen att diskutera och fråga de som verkligen har genomfört förändringarna på plats. 

Du är professor vid institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp. När kom du till SLU och vilka är dina huvudsakliga forskningsområden?

Jag började jobba på SLU 2012, efter en karriär i ett antal europeiska länder, både som praktiker och som akademiker. Jag har en multidisciplinär bakgrund – jag började studera arkitektur i Frankrike, därefter urban design i Tyskland, och min doktorsexamen i landskapsarkitektur erhöll jag på Köpenhamns universitet.

 

Jag har varit involverad under 20 år inom Landscape Architecture Europe, som bland annat regelbundet publicerar en skrift, där jag är chefredaktör, och som innehåller exempel på intressant europeisk landskapsarkitektur.

 

Mitt huvudsakliga forskningsområde är design relaterat till professionell utövning. Jag vill förstå varför designers designar som de gör, vilka kulturella influenser de drivs av, ibland kanske omedvetna, och hur innovationer kommer in i verksamheten. Jag är inte intresserad av att goda exempel ska stämplas ut överallt, men som framåtsyftande experiment i syfte att ta höjd för kommande praktiska tillämpningar är det värdefullt att lära av andra. Bordeaux har detta momentum just nu – missa inte denna studieresa!

 

Översättning: Göran Nilsson, Tankesmedjan Movium

Sidor