movium.slu.se

Karl Oscar Seth. Foto: privat.

Nyhet

Hej Karl-Oscar Seth!

Publicerad 21 mars 2018

Du är landskapsarkitekt och stadsträdgårdsmästare i Lund sedan 2012. Du ska guida Tankesmedjan Moviums ledningsråd i Lund när de har sitt nästa möte i början av maj. De kommer att få se att det just nu pågår stora stadsutvecklingsprojekt i stan. NI är mitt i ett spårvägsbygge och flyttade hösten 2016 i samband med det ett antal stora plataner. Hur har det gått för träden?

– Träden vi flyttade mår förhållandevis bra uppe i Vindarnas park i Brunnshög. Ett definitivt besked om hur det gått tror jag dock man får vänta med ett par år. Kul och intressant projekt och sannolikt något som kommer bli vanligare i många städer med hänvisning till både förtätningar och det ökade intresset för våra gröna miljöer och det offentliga rummet.

 

Lund ska enligt planerna växa och så småningom hysa 40 000 nya invånare i stadsdelen Brunnshög – lika många som idag bor i den centrala kärnan. Hur kan du som stadsträdgårdsmästare vara med och påverka utvecklingen?

– Att vår natur och det offentliga rummet får tillräckliga ytor och hög kvalitet är ett ständigt pågående arbete för både nya områden och förtätningar inne i Lund. Vid exploateringar är det viktigt att verka för tidiga investeringar i det offentliga rummet och att satsa det extra på till exempel dagvattendammen för att det ska bli en vacker tillgång istället för något som bara tar yta. Tidiga investeringar i till exempel parker, odling eller bärande grepp som alléer får inte ses som en kostnad utan en möjlighet att höja värdet på exploaterbar mark och fungera som effektiv konjunkturutjämnare om priserna på mark skulle sjunka. Vi har blivit ganska bra på detta i Lund.

 

Blir det nya parker i Lund?

– Just nu är vi i lite av ett historiskt läge. Aldrig tidigare har vi ritat och byggt fyra stora parker samtidigt. Kunskapsparken, Nobelparken, Stångby stadsdelspark och Tegelbruksparken samtidigt som vår satsning på stadsparken fortfarande pågår. Parallellt med detta sker det en stor förnyelse av några av våra mest betydelsefulla torg Clemenstorget och Bantorget.

 

Hur kan man göra staden än mer levande?

– De offentliga rummen måste vara tillgängliga och enkla att använda för såväl enskilda möten som evenemang. Den ekonomiska risken ska vara liten för de som vill göra något. El, scener och tillfälliga lösningar ska vara väldigt lättillgängligt. Att det händer mycket är såklart superviktigt men för att nå målet måste man också våga välja bort. Det måste vara rätt sak på rätt plats, dels för att hålla en hög nivå men också för att utveckla staden åt det håll man vill. Det som är bra för en plats behöver inte vara bra för en annan. För att på bästa sätt använda och utveckla våra platser i staden arbetar vi bland annat med en torgstrategi. Vilka karaktärer ska platserna ha, hur ska torg, stråk och mellanrum prioriteras, vilka/vad vill vi locka dit, hur ska vi nå dit. Strategin är dock ännu inte antagen.

 

Du framstår som en god strateg – vilka är dina knep för att nå framgång?

– Att omge sig med kollegor som har rätt och bäst kompetens är en förutsättning. Att tala för och diskutera värdet kring naturen och det offentliga rummet med såväl politiken, medborgarna som näringslivet är det viktigaste. Får man inte stöd av dem blir det inget. Att arbeta proaktivt är förstås en förutsättning men att också prioritera hårt för att kunna satsa stort är viktigt. Uttrycket ”det som inte syns finns inte” är inte en hel sanning men det ligger mycket i det. Jag tror också att det underlättar att vara intresserad av mycket kring utvecklingen av staden och att ha en balanserad syn på frågorna även om det inte alltid går ens väg. Dels för att vara trovärdig och att folk ska vilja lyssna, men också för att det underlättar när man måste välja sina strider och acceptera tagna beslut. Energin måste placeras på rätt ställe om den ska räcka.

 

Titti Olsson

Sidor