movium.slu.se

Björn Schouenborg, projektledare RISE

Nyhet

Hej Björn Schouenborg!

Publicerad 17 januari 2018

Vi ställde några frågor till Björn Schouenborg, seniorforskare på RISE, Research Institutes of Sweden, och projektledare i det nyligen avslutade projektet Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor. 

Ni har nyligen avslutat det Vinnova-stödda projektet Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor. Vad handlar det om?

– Klimatförändringarna har redan resulterat i allt fler kraftiga regn och översvämningar. Städerna byggs ut och förtätas och med traditionell bygg- och anläggningsteknik ökar risken för översvämningar. Projektets huvudfokus var därför att försöka ta fram lösningar för hur man kan minska risken för översvämningar i städerna genom att utveckla stadens hårdgjorda ytor så att de kan hantera större mängder regnvatten.

Vad har ni kommit fram till i projektet? 

– Vårt huvudfokus har varit att ta fram nya hårdgjorda konstruktioner för till exempel gator, torgytor, parkeringsplatser och cykelbanor som på mycket kort tid ska hantera stora mängder dagvatten, fördröja flödet till traditionellt VA-nät, omgivande ytor och i vissa fall även tillåta vatten att filtrera ned i grunden på ett mer naturligt sätt. Det nya är att vi verifierat konstruktionernas förmåga att bära trafiklaster och hantera vatten i kombination. Vi har tagit fram dimensioneringstabeller för alla våra konstruktioner. Dessutom har vi tagit fram verktyg som kan räkna ut hur mycket vatten olika lösningar kan hantera som därmed kan vara en del i stadsplaneringen.

 

Bilden visar ombyggnationen av Västra Esplanaden i Växjö där halva körbanan närmast allén är utförd enligt en av projektets konstruktioner. Här med tätt slitlager och permeabelt förstärkningslager dit vatten leds ned i dagvattenbrunnar. Trädallén är också förbättrad genom att de övre delarna ersatts med permeabla lager, bland annat pimpsten. Foto: Örjan Stål, Viös AB.

Hur kommer resultaten att användas framöver och finns det behov av ytterligare utveckling inom området?

– Vi har tagit fram beslutsstöd för kommunernas val av olika dagvattenlösningar. Detta tror vi kan vara ett viktigt verktyg i deras planering av nybyggnation, renovering och så vidare. Det hjälper planerarna att välja lösningar som är lämpliga för just dem. Verktyget innehåller även aspekter som livscykelanalys för mer hållbart byggande samt värdering av andra aspekter. Det finns alltid behov av utveckling. Framför allt ser vi ett behov av att utveckla drift- och underhållssidorna för att de genomsläppliga konstruktionerna ska kunna hållas ”öppna”. Vi ser även på möjligheterna att integrera ytterligare dagvattenlösningar i vår programvara. Redan kan man jobba med biofilter och hårdgjorda ytor. Skelettjordskonstruktion för trädetablering ger ytterligare möjligheter. För att få riktig fart på byggandet av ”våra” konstruktioner försöker vi nu synliggöra och kvantifiera alla konstnader vid översvämning, inte bara försäkringskostnader. Kommunerna efterfrågar till exempel cost-benefit beräkningar för att få politiskt stöd i sin budget. Projektet har gett upphov till ett mycket gott samarbete med mängder av uppslag till fortsatt arbete. Nu är det viktigt att sprida kunskapen till alla Sveriges kommuner. Där får vi stor draghjälp av bland annat Svenskt Vatten vilket vi är tacksamma för. 

 

Pricipskiss:

 

 

Mer om projektet och resultaten hittar du här på projektets hemsida!

 


Björn Schouenborg intervjuades av FREDRIK JERGMO

Sidor