movium.slu.se

Nyhet

Hej Åsa Samuelsson och Emma Pihl!

Publicerad 18 maj 2021

Vad är verktyget Rörelsefaktor?

Det är ett verktyg som på ett systematiskt sätt hjälper till att synliggöra och få med alla olika sorters fysisk aktivitet i ett sammanhang – organiserad idrott, självorganiserad idrott, vardagsrörelse och aktiva transporter. Det kan användas i processer kopplade till samhällsplanering och byggande och är anpassat efter olika skalor, från det översiktliga för hela kommunen till det detaljerade för ett kvarter eller en byggnad. För de olika skalorna har ett antal faktorer avgränsats som är avgörande för att uppnå goda förutsättningar för rörelse. För att uppnå en helhetsbild är samverkan mellan olika kompetenser och ansvarsområden en viktig förutsättning och verktyget ger även stöd i att genomföra en sådan samverkansprocess. Som en extra bonus ser vi också att man genom arbetet med Rörelsefaktorn hanterar flera andra frågor viktiga ur ett samhällsplanerings- och folkhälsoperspektiv. Så som tillgången till grönytor, tillräckliga friytor, hållbara transporter, frågor om jämställdhet och jämlikhet, trygghet, barnperspektivet och dialog och samverkan.

 

Hur har utvecklingsprocessen sett ut?

2019 initierade vi projektet tillsammans med Riksidrottsförbundet och som inledning på arbetet anordnades en workshop i samarbete med Movium. Sedan dess har verktyget utvecklats genom en process där tidiga versioner testats efter hand tillsammans med kommuner, statliga myndigheter och privata aktörer. Olika faktorer har formulerats, avprövats, bytts ut och förfinats. Utgångspunkten har varit att ringa in ett hanterbart antal faktorer och därigenom lyfta fram vad som är viktigast att beakta. Andra viktiga frågor har varit hur själva arbetsprocessen kopplad till användningen av verktyget bäst utformas och hur poängsättningen av de olika faktorerna ska ske.

 

Vad är nästa steg?

En första version av Rörelsefaktorn finns nu färdig för användning och vi har tillsammans med Riksidrottsförbundet tagit fram ett erbjudande om att pilottesta verktyget. Det sker i workshop-form där olika aktörer med stöd av oss testar verktyget i sin organisation på ett konkret projekt. Eslöv och Karlshamn är exempel på kommuner som redan är igång och fler står på tur. Men det finns fortfarande möjlighet att anmäla sitt intresse för att vara pilottestare! Mer info om detta finns på FOJABs och Riksidrottsförbundets hemsidor. Här kan man även ladda ner arbetsblad för att läsa mer eller testa själv. (https://fojab.se/projekt/rorelsefaktor/ eller https://www.rf.se/RFarbetarmed/idrottsanlaggningarochidrottsmiljoer/rorelsefaktor/) Under maj presenteras även Rörelsefaktorn för Riksdagen som ett led i att bygga ett socialt hållbart samhälle genom att säkerställa att det finns mötesplatser för att minska växande klyftor och ge bättre hälsa till fler.

 

Berättat för Harald Klein

Sidor