movium.slu.se

Hur kan en skolgård utformas så att den blir både en pedagogisk plats och barnens frirum? Foto: Titti Olsson.

movium.slu.se

Det globala nätverket är samlat i Toronto, Kanada. Foto: Evergreen Foundation.

movium.slu.se

Artikelförfattaren Anders Wånge Kjellsson i mitten, flankerad av Sharon Danks, planarkitekt i San Francisco, samt Cam Collyer, Director of Learning Grounds at Evergreen, två av initiativtagarna till ISGA. Foto: Eva Persson.

movium.slu.se

Ett av studiebesöken i Toronto var i The Hillside Garden, Runnymede Public School, där en av skolans pedagoger guidade nätverket. Foto: Anders Kjellsson.

Nyhet

Gränslöst samarbete motorn i global skolgårdsutveckling

Publicerad 19 november 2013

Movium och Naturskolan i Lund är båda representanter i styrgruppen för det globala nätverket International School Grounds Alliance, ISGA som bildades 2011.

I fyra artiklar rapporterar Naturskolans Anna Ekblad, Anders Wånge Kjellsson och Eva Persson från Toronto, där nätverkets andra internationella skolgårdskonferens nyligen hölls.  

 

Skolgårdarnas roll diskuteras idag jorden runt, och frågan för nätverket är förstås hur barns och ungas utemiljöer kan utformas så att de främjar lek, lärande och välbefinnande.

 

International School Grounds Alliance, ISGA, är ett världsomspännande nätverk som arbetar för att förbättra skolgårdar och förskolegårdar. Utformningen och användningen av dessa är särskilt viktiga för barns utveckling, anser de organisationer, forskare och praktiker som engagerar sig i ISGA och som representerar olika yrkesgrupper inom utbildning, planering och design.

 

ISGA bildades formellt 2011 på amerikanskt initiativ. Sedan dess har två internationella konferenser arrangerats med runt tvåhundra deltagare – USA/San Francisco 2011 och Kanada/Toronto 2013. Ett stort antal organisationer från Nordamerika finns bland delegaterna, tillsammans med representanter från Japan, Australien, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Naturskolan i Lund är medlem i nätverket sedan starten, och sitter med i styrgruppen, liksom Movium genom Petter Åkerblom. Det finns en uttalad vilja att utöka ISGA med fler länder och kulturer. Senaste kontakterna har nyligen etablerats med bland annat Pakistan och Nigeria, den globala expansionen har startat.

 

Internationella frågor

 

Det finns många viktiga frågor som kan breddas och fördjupas genom att dryftas i ett internationellt perspektiv. En aktuell fråga är odling av mat på skolgårdar. En annan het fråga är hur man kan främja så kallat kalkylerat risktagande i barnens utomhusmiljöer för att gynna deras motoriska och fysiska utveckling. Skolgården som arena för mer praktiskt lärande är en tredje fråga som ligger i tiden.

 

Utomhuspedagogik i alla ämnen kan med fördel bedrivas på gården. Men den fysiska miljön behöver ibland anpassas för att fungera som ett förlängt klassrum. ISGA engagerar sig också för att pedagoger erbjuds utbildning kring hur man på enkla sätt kan använda skol- och förskolegården för att uppnå målen i läroplanerna. Det räcker inte att bygga om skolgården så länge lärarna inte får hjälp med att utveckla former för användning och skötsel av den.

 

Svenskt nätverk

 

Alla dessa frågor är aktuella även i Sverige. ISGA har redan inspirerat till åtgärder på hemmaplan i form av forskningsprojekt och kunskapsspridning både lokalt och regionalt. Bland annat undersöker forskare på Malmö Högskola hur odling i närmiljön kan berika elevernas lärande i Lunds kommun via ett unikt samarbete med Naturskolan i Lund.

 

Nätverk finns även på det nationella planet. I augusti 2013 möttes fem svenska kommuner som alla har nystartade eller pågående utvecklingsarbeten kopplade till skol- och förskolegårdar: Falun, Lund, Umeå, Uppsala och Malmö. Ambitionen är att byta erfarenheter av förvaltningsövergripande samarbete och på sikt finna former för hur utemiljön kan utformas, förvaltas och användas som ett naturligt pedagogiskt rum.

 

Resurs för lokalsamhället

 

Det internationella nätverket menar att skolgården bör ses som en del av det lokala samhället, inte som en separat och isolerad ö endast tillhörande skolan. I många länder, även i Sverige, kan det vara en utmaning att få till former för eller acceptans för detta synsätt. Vid bägge ISGA-konferenserna har deltagarna diskuterat hur skol- och förskolegårdar på olika sätt avgränsas i olika länder och kulturer. I vissa fall sker det med staket och låsta grindar. I andra länder är det tvärtom vanligt med skolgårdar utan staket, och då blir de verkligen resurser för de boende i skolans och förskolans närområde.

 

ISGA arbetar för att ordna en internationell konferens vartannat år. Nätverket har dessutom tagit initiativ till en internationell skolgårdsmånad som hölls i maj 2013. I olika länder runt om på jorden var barn och elever ute på skol- och förskolegårdar hela månaden för att uppmärksamma utomhusmiljön med olika arrangemang som lektioner utomhus, planteringsprojekt, fixardagar och fester på sina gårdar. De skolor och förskolor som medverkade i kampanjen fick en känsla av att vara en levande del av en globalt växande rörelse.

 

Stabilt nätverk

 

Många andra internationella samarbeten har blomstrat en kort tid för att sedan åter tyna bort. Det känns annorlunda med ISGA. Ett mycket aktivt samarbete under drygt två års tid med olika arbetsgrupper, som både genomfört regelbundna webbmöten och personliga möten i olika länder, tyder på att nätverket kommer att kunna leva och utvecklas ett bra tag framöver. Fortfarande söker ISGA en fastare organisatorisk form, men nätverket har goda förutsättningar att bli en betydelsefull pådrivare av skolgårdsutvecklingen i framtiden.

 

Alla kan kostnadsfritt bli medlem i International School Grounds Alliance. Läs mer på greenschoolyards.org.

Anders Wånge Kjellsson
Verksamhetschef på Naturskolan i Lund

Sidor