movium.slu.se

Foto: Daniel Engvall

movium.slu.se

Foto: Lena Jungmark

Nyhet

Gestaltad livsmiljö med barn i fokus

Publicerad 9 oktober 2020

Tankesmedjan Movium har tillsammans med Form/Design Center, Konstfrämjandet Skåne, Lunds universitet LTH, och Ängelholms kommun fått totalt 2,5 miljoner kronor för ett gemensamt flerårigt forskningsprojekt med namnet ”Lek för demokrati”. Detta sker inom ramen för Formas utlysning Gestaltad livsmiljö.

 

– Barnkonventionens intentioner om barns delaktighet och rätt till lek måste omsättas i handling och bli en naturlig del av stadsutvecklingen. Barns språk är inte detsamma som vuxnas, och de har rätt att få möjlighet att uttrycka sig på sitt eget sätt – genom lek, rörelse och fantasi liksom genom sin kreativitet och sitt sätt att lösa problem. Vuxna har ansvar för att barnens engagemang och medverkan tas på allvar, säger Lena Jungmark, nationell koordinator för barn och unga, Tankesmedjan Movium.

 

”Lek för demokrati” byggs kring planerna för ett nytt stadshus i Ängelholm. Platsen och kommunens planer för en ny offentlig byggnad är utgångspunkt i projektet, som syftar till att utveckla en ny tvärdisciplinär arbetsmetod där det offentliga rummet gestaltas utifrån konstnärliga processer och barns lek. Erfarenheterna från de deltagande barnens skapande och reflekterande tas till vara i ett förslag till hur barnkonventionen kan omsättas i handling och bli en naturlig del av stadsutvecklingen.

 

Projektet utforskar en ny metod för dialog i kommunala planeringsprocesser. Genom den konstnärliga processen skapas nya nätverk mellan barn, politiker, samhällsplanerare, medborgare och arkitekter. Utvärderingen av projektet skall generera en generell metod som ska kunna användas i olika sammanhang såväl i Sverige som internationellt.

 

Konstfrämjandet Skåne, Ängelholms Kommun och Tankesmedjan Movium vid SLU utarbetar tillsammans med en arkitekt och en konstnär ett pedagogiskt upplägg för den deltagande skolan i Ängelholm. Konstfrämjandet Skåne driver den första fasen där barn genom lek går in i en konstnärlig process. Form/Design Center är basen för utställning, seminarium och diskussioner där samtliga parter deltar. Lunds universitet LTH samlar och sammanställer erfarenheter tillsammans med Ängelholms Kommun. Forskningsresultaten från Lunds universitet LTH ligger till grund för vetenskapliga artiklar samt riktlinjer för hur nya projekt runtom i landets kommuner kan genomföras.

 

Genom lek och praktiska konstnärliga processer skapas en grund för den metodutveckling projektet syftar till. Metoden kommer att kunna användas såväl i Sverige som utomlands, utifrån varje plats specifika egenskaper och barnens skilda erfarenheter och behov. Projektet syftar samtidigt till att utveckla en form för tvärdisciplinära samarbeten där olika perspektiv och erfarenheter utbyts. Målet är att engagera fastighetsägare, kommunens tjänstepersoner, arkitekter, konstnärer, pedagoger och andra aktörer i att utveckla en hållbar och demokratisk metod för barns inflytande i stadsplaneringens olika faser.

 

Läs mer

 

Pressmeddelande

 

Berättat för Titti Olsson

Sidor