movium.slu.se

Nyhet

Få rabatt på konferensen!

Publicerad 12 oktober 2022

Nordiska städer och samhällen har en lång tradition av att planera och utforma den byggda miljön med parker, grönska och natur. Men i takt med samhällsutvecklingen ställs delvis nya krav på grönstrukturen. Samtidigt har betydelsen av urbana ekosystem och de värden som dessa skapar ökat och är nu en del av internationella strategier för hållbar stadsutveckling. Nyligen har både FN och EU föreslagit mål för att bevara och utveckla urbana grönområden.


Fokus i den här konferensen ligger på att dela kunskap och erfarenheter, inspireras av varandra, diskutera vad som blir nästa steg, bygga nätverk av professionella inom offentlig och privat sektor samt mellan de nordiska länderna.


Dag 1 har fokus på hur stadsgrönska kan bidra till hälsosammare, artrikare och mer resilienta livsmiljöer i städer och samhällen. Dag 2 har fokus på hur vi konkret kan arbeta för att skapa dessa miljöer med olika metoder och verktyg. Du kan gå antingen en av dagarna eller båda dagarna. Dag 1 kan du också delta digitalt. Konferensen ges huvudsakligen på engelska.


Ur programmet:

• Inspirationsföreläsningar om grönskans mångfunktionalitet och betydelse för hälsa, klimatanpassning och biologisk mångfald.

• 3-30-300 regeln, vad betyder den och var kommer den ifrån?

• Nordiska exempel på gröna strategier och lösningar.

• Ekosystemtjänster i staden och dess omland som ett sätt att arbeta mot och nå de globala hållbarhetsmålen.

• Ekosystemräkenskaper

• Workshops om verktyg och vägledningar för grönplanering, naturbaserade lösningar samt indikatorer för uppföljning.


Läs mer om konferensen och anmäl dig på Nordic conference 1-2 December in Stockholm (delegia.com)


Om du är student eller registrerad som Movium Partner så ska du ange ”Student” eller ”Movium Partnerskap” i rutan Additional requests/information, för att erhålla 50 procents rabatt. För att ta del av rabatten behöver man välja faktura som betalsätt. Rabatten gäller såväl digitalt som fysiskt deltagande.


OBS. Om du vill delta på plats så är sista anmälningsdag är 28 oktober. Om du deltar digitalt är det den 25 november.


Arrangörer

Konferensen arrangeras av Boverket tillsammans med SLU Tankesmedjan Movium, Finska Miljöministeriet, Finska Miljöcentralen, föreningen C/O City, Folkhälsomyndigheten, Finska kommunnätverket, Naturvårdsverket och Nordiska ministerrådet.

HARALD KLEIN

Sidor