Nyhet

Examensstipendium från FSK till Nina Ramsauer

Publicerad 20 september 2011

 

 

På Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefers och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations kongress i Varberg den 6-7 september 2011, mottog Nina Ramsauer ett stipendium på 15 000 kronor från Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer för sitt examensarbete om särskilt skyddsvärda träd. Examensarbetet ingår i projektet Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhetsom drivs av Movium i samarbete med förvaltningar, branschorganisationer och Region Skåne.

 

 

 

Malte Sahlgren, kyrkogårdschef i Malmö, överlämnar priser till Nina Ramsauer. Foto: Angela Sandell

 

 

Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, FSK, beslutade på en arbetskonferens i mars 2011 att ett stipendium på 15000 kronor skall delas ut till någon av de studenter som ingår i Moviums partnerskapsprojekt Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamhet, som går ut på att studenter gör examens- eller projektarbeten inom ramen för projektet. Studenter från SLUs alla program är välkomna att delta, liksom studenter från andra universitet och högskolor.

 

 

FSK tillsatte en arbetsgrupp bestående av Lennart Angselius, Johan Arvidsson samt Katarina Evenseth som fick till uppgift att utse en lämplig kandidat. Gruppen enades om att föreslå FSKs styrelse att tilldela stipendiet filosofie studerande Nina Ramsauer vid Miljövetenskapliga institutionen på Lund universitet för arbetet Vem skall skyddas mest? Konflikten mellan kyrkogårdens särskilt skyddsvärda träd och säkerheten för besökare, personal och föremål.

 

 

Juryns motivering lyder:

 

Nina Ramsauer för ett intressant och delvis nytänkande resonemang kring problematiken med de biologiska värdena på kyrkogårdar kontra den faktiska verkligheten. Olika parter har fått komma till tals och lagtexter blandas med praktiska exempel. Förslag till lösningar och kompromisser diskuteras och orsaken tycks till stor del vara bristande dialog och kommunikation. Inom FSK instämmer vi med detta och menar att tydliga riktlinjer måste arbetas fram i samråd mellan olika aktörer. Det är vår förhoppning att vi i framtiden skall kunna förvalta säkra och trygga kyrkogårdar med både en fungerande verksamhet samt med biologiska värden och att Ninas examensarbete kan vara startskottet för en bättre dialog.

Sidor