movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

Nyhet

Dags för den internationella skolgårdskonferensen i Lund

Publicerad 6 september 2016

Över 220 deltagare kommer till den internationella skolgårdskonferensen i Lund, som arrangeras av det globala nätverket ISGA, International School Grounds Alliance och är den femte i ordningen. Denna gång är det Lunds kommun och Tankesmedjan Movium, SLU, som står för värdskapet och temat 2016 är gröna skolgårdar, hälsa och lärande.

 

Representanter från både Naturskolan i Lund och Movium sitter med i styrgruppen för ISGA, som grundades i samband med en skolgårdskonferens i San Francisco 2011. 2015 hölls konferensen på Bali.

Lång erfarenhet

Tidigare i år beslutade regeringen att anslå en halv miljard kronor till utveckling av skolans och förskolans pedagogiska utemiljöer. Sverige ligger därmed långt framme globalt sett när det gäller att se utemiljön som en självklar, utmanande och lustfylld plats för lek, lärande och fysisk aktivitet. Lund är den kommun i landet som har längst erfarenhet av skolgårdsutveckling. Naturskolan har, med bred lokalpolitisk förankring och ekonomiskt stöd, kontinuerligt sedan 1992 arbetat för att öka den biologiska mångfalden och berika förskolans- och skolans utemiljö med platser som erbjuder barnen utmaningar och upplevelser. I år satsar kommunen 1 miljon kronor i utvecklingsmedel för att gynna de kreativa processer som Naturskolan initierar och driver genom det kommunala nätverket Gröna skolgårdar, där pedagoger och elever tillsammans förbättrar barns möjligheter att leka och lära i en stimulerande utemiljö.

Samarbete

Vikten av bred kommunal förankring och samarbete över förvaltningsgränserna för att nå resultat kommer att uppmärksammas på konferensen, liksom Sveriges nya nationella mål och vägledning för planering, utformning och förvaltning av skol- och förskolegårdar, som Boverket utarbetat i samarbete med Tankesmedjan Movium. Lunds kommuns långa erfarenhet har spelat en viktig roll i framtagandet av dessa nationella riktlinjer: Naturskolan, fastighetsförvaltningen, entreprenörer och stadsbyggnadskontoret samverkar sedan flera år, och Lund hade redan för ett decennium sedan, som en av få kommuner i landet, fattat beslut om riktlinjer för hur mycket utomhusyta barn behöver i förskola och skola.

Kortfilm

Tankesmedjan Movium arbetar med stadsutvecklingsfrågor och har av regeringen fått i uppgift att samla och sprida kunskap om barns urbana livsmiljöer. Movium dokumenterar konferensen i en kortfilm, som kommer att distribueras via Moviums YouTube-kanal.

Mer om föreläsare och studiebesök

 

TITTI OLSSON

Sidor