movium.slu.se

Foto: Henrik Möller, Damdidam

movium.slu.se

Foto: Johan Nilsson, Kyrkogården

Nyhet

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Harplinge

Publicerad 24 maj 2017

Med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge skapat en levande kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet.

 

Miljömedvetenhet präglar arbetet. Växtmaterial produceras i eget växthus. Man arbetar strategiskt med återbruk av gravvårdar och tillvaratar material som andra aktörer i samhället kasserar för återanvändning på kyrkogården.

 

Med en kulturhistorisk inventering som grund bevaras och återskapas miljöer och gravkvarter med karaktärsdrag från olika tidsepoker. Ett system med fadderskap för träd stimulerar den lokala befolkningen till delaktighet i platsens utveckling. Kyrkogården är en kulturbärare för bygden.

 

Organisationen präglas av ett nära samarbete mellan förtroendevalda och anställda där varje medarbetare är ansvarskännande och aktivt deltar i utvecklandet av verksamheten. Förtroende och decentraliserat beslutsfattande utgör grunden för personalens skapande av en levande kyrkogårdsmiljö.

 

Priset delades ut den 15 maj vid Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds rikskonferens i Örebro.

 

Tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning vill uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom begravningsverksamheten. Bakom tävlingen står Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Tankesmedjan Movium vid SLU och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

ANDERS RASMUSSON

Sidor