movium.slu.se

Ill: Nils-Petter Ekwall

Nyhet
Moviums Vinterkonferens 2012

LIVET I STADEN

Publicerad 28 februari 2012

Livet i staden inkluderar allt som lever i en stad. Stadsplaneraren Helga Fassbinder pratar om insekter, designern Piet Oudulf om växter och spelutvecklaren Gregory Trefry pratar om människor.

 

En god stad erbjuder ett gott liv åt dem alla.

 

– Are we already convinced? frågar Helga Fassbinder, stadsplanerare och konsult, i inledningen till sin föreläsning Biotope City. Frågan är retorisk och hon syftar på om vi redan är övertygade om att naturen, det levande – såväl flora som fauna – måste vara en självklar den av staden, en av dess grundläggande byggnadselement.

 

För många av dagens deltagare är nog svaret ja. Bland besökarna sitter landskapsarkitekter och stadsplanerare, människor som på olika vis jobbar med stadens utemiljö. Men av dagens föreläsningar att döma är det ändå en bit kvar tills städer designas och byggs med grönska och vatten som centrala element.

 

Hela staden

 

Det är tydligt inte bara i Helga Fassbinders föreläsning utan även under presentationen av Movium Partnerskapsprojektet Hela staden – argument för en grönblå stadsbyggnad.  Märit Jansson, SLU i Alnarp, har tillsammans med Agneta Persson och Lisa Östman från Lunds kommun scannat aktuell forskning om växters roll i urbana miljöer. Projektet har resulterat i en tredelad rapport som finns för nedladdning på Moviums hemsida, och dess syfte är just att ta fram konkreta exempel på det grönblåas betydelse och argument för att bevara parkmark när städer nu ska förtätas.

 

De menar att kunskapen finns, att det är implementeringen som är det svåra.

 

När blir staden för tät? Hur fungerar stenstadens slutna kvarter idag? Enligt Agneta Persson kunde vi bygga så för hundra år sedan, då vara gatan ett levande rum, det var på riktig en plats för möte och lek. Men nu tillhör gatan bilarna och de slutna kvarteren är endast till för dem som bor i de omgivande husen.

 

Detta är en grund stad, enligt Mattias Litström på Utopia arkitekter. Vi kommer inte in i den, endast en liten del av staden är publik mark användbar för stadens invånare.

 

Djup stad

 

Inspirerade av Gamla Stan i Stockholm och äldre bebyggelse i Kina har Utopia arkitekter tagit fram ett förslag till ny bebyggelse längs västra delen av Valhallavägen i Stockholm. Det är gränder, grönska och tillgänglighet som dominerar den planlösning kontoret föreslår. Det är en djup stad, kvarter som går att smita igenom, som erbjuder mindre passager och möjlighet att använda staden på ett personligt vis. Ambitionen är en publik stad som inte slutar där fasaden tar vid.

 

Gregory Trefry från Come out and play-festivalen i New York tror på den lekande människan. Genom att leka utforskar vi och genom att leka i staden testar vi villkoren på vilka vi verkar i stadens publika rum. Under dagen lockar han konferensens deltagare till lek och låter dem utforska loftet på Alnarpsgården med hjälp av garn och pelare.

 

Ljudande stad

 

När blir ljud oljud? Buller? Finns det positiva ljud och hur beskriver vi dem? Ett och samma ljud kan vara både positivt laddat och negativ, beroende på i vilket sammanhang vi upplever det och vad vi förväntar oss att höra just i stunden. 

Björn Hellström forskar på stadens ljudlandskap. Han menar att även stadens ljudbild är ett centralt byggnadselement Ljudaspekten måste finnas med tidigt i stadsplaneringssammanhang. Idag pratar vi oftare om ljud i kvantitativa värden, det vill säga decibel, än i kvalitativa. De kvalitativa värdena är svåra att uttrycka och här behövs mer kunskap och forskning – och sådan pågår.

 

Växande stad

 

Moviums Vinterkonferens avslutas 2012 med ett rikt illustrerat bildspel av den internationellt erkände designern Piet Oudulf. Han tar med oss på en resa genom sitt liv, vi börjar på plantskolan han startade för mer än trettio år sedan, och rör oss genom hans liv förbi Battery Park och High Line i New York.

 

Utan att säga det får han oss att förstå att det är en gedigen kunskap som ligger bakom hans framgång, att den bygger på erfarenheter som endast kommer genom många års arbete.

 

Levande stad

 

Livet i staden inkluderar allt som lever i en stad. Helga Fassbinder pratar om insekter, Piet Oudulf om växter och Gregory Trefry pratar om människor. En god stad erbjuder ett gott liv åt dem alla. 

Text: Karin Andersson & Titti Olsson, Movium

Sidor