Tankesmedjan
Movium

Start för fyra nya Movium Partnerskapsprojekt

Publicerad: tisdag 5 december 2023

Tät och grön futuristisk stadsbild. Illustration.

Nu startar fyra nya spännande projekt som fått finansiering. Vad sägs om utvärdering av bevattningssäckar, ett cyklingsprojekt, rättvis tillgång till grönytor samt barns deltagande? Målet med SLU Tankesmedjan Moviums samfinansierade forskningsprojekt är att utveckla kunskap som är relevant för både universitet och bransch. Under året har även sex stycken aktivitetsbidrag beviljats.

Movium Partnerskap
Movium Partnerskap bekostar maximalt 50 procent av beviljade forskningsprojekt, resterande, i form av cash, in-kind eller material, står en eller flera partners för. Ansökan görs normalt 15 februari eller 15 oktober av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner. Projekten ska utmynna i vetenskaplig artikel, forskningsansökan, företags- eller kommundoktorand, eller i en förstudie som genererar nya forskningsidéer.

Observera att under 2024 är det en tillfällig paus för vårens projektansökningar, så nästa ansökningstillfälle är 15 oktober 2024.

Beredning och beslut

15 oktober hade vi registrerat sju ansökningar som bereddes för beslut av en grupp bestående av:

  • Eva Minoura, arkitekt SAR/MSA, Teknologie doktor, Sveriges Arkitekter
  • Jimmy Norrman, landskapsarkitekt LAR/MSA, Funkia AB
  • Doris Grellmann, filosofie doktor, naturvårdsplanerare, Umeå kommun
  • Märit Jansson, universitetslektor med samverkansuppdrag, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
  • Christina Lunner Kolstrup, LTV-fakultetens dekan, SLU, beslutande
  • Lina Berglund-Snodgrass, verksamhetsledare SLU Tankesmedjan Movium, beslutande.

Beviljade projekt

Etableringsbevattning av träd - En materialsport?
Sökande: Frida Andreasson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU.
Partners: Stockholm stad, Malmö stad.
Beviljat för 2024:100 000 kr, 2025:100 000 kr, 2026:100 000 kr.

Inclusive Cycling Mobilities in Uppsala
Sökande: Daniel Valentini, Institutionen för stad och land, SLU.
Partners: Uppsala kKommun, Cykling utan ålder / Röda Korset.
Beviljat för 2024: 163 000 kr, 2025: 179  000 kr.

Den gröna infrastrukturens roll ur ett jämlikhetsperspektiv.
Sökande: Thomas Randrup, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU.
Partners: Nilsson Landscape AB, Malmö stad, Region Skåne.
Beviljat för 2024: 300  000 kr

Min plats – att göra barns deltagande till en demokratisk vardag.
Sökande: Märit Jansson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU.
Partner: Malmö stad.
Beviljat för 2024: 200  000 kr.

Aktiviteter 2023
Våra aktiviteter har som mål att bidra med kunskap av stort värde för så många av våra partners som möjligt. Det kan handla om kunskapssammanställningar, seminarier, workshoppar eller konferenser. Ansökan görs av en forskare anställd vid SLU:s LTV-fakultet och/eller en partner. Det går att söka finansiering för en aktivitet upp till 50 000 kronor.

Under året har följande aktivitetsbidrag beviljats:

Seminarium: Hur kan arkitekttävlingar bidra till nytänkande landskapsarkitektur?
Sökande: Emily Wade, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU.
Beviljat: 50 000 kr (med medfinansiering om 50 000 kr från Sveriges Arkitekter.).
Seminariet som ägde rum 30 mars 2023 finns tillgängligt på denna länk. https://formdesigncenter.com/program/kan-tavlingar-skapa-ny-landskapsarkitektur  

Development of Urban Green Infrastructures – towards the green and dense Nordic city.
Utveckling av Partnerskapsansökan till Movium Partnerskap.
Sökande: Thomas Randrup, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU.
Beviljat: 50 000 kr (med medfinansiering om 50 000 kr från Nilsson Arkitekter AB.).
Aktiviteten utmynnade i en projektansökan 15 oktober, som beviljades enligt ovan.

Seminarium: Temadag om hållbara och kostnadseffektiva planteringar.
Sökande: Åsa Ode Sang, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU.
Partner: Bara Mineraler AB.
Beviljat: 8  750 kr.
Aktiviteten som ägde rum 28 februari 2023 utmynnade i en projektansökan 15 mars, som beviljades.

Arbetssätt för att integrera ekosystemtjänstperspektiv i plan- och exploateringsprocesser.
Ansökan är till en kunskapssammanställning.
Sökande: Elisabetta Troglio, Ekologigruppen.
Partners: Ekologigruppen, Trelleborgs kommun, Region Skåne.
Beviljat: 50  000 kr.
Aktiviteten pågår.

Seminarium: Multifunktionella urbana växtbäddar.
Sökande: Petter Åkerblom, Institutionen för stad och land
Partner: Stockholms stad, Trafikkontoret
Beviljat:  30 000kr
Aktiviteten kommer snart att rapporteras genom film på www.movium.slu.se

Seminarium och workshop: Mellan forskning och praktik: Utemiljödagen 2024.
Sökande: Sixten Lundqvist, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU.
Beviljat: 36  200 kr
Anmälan till Utemiljödagen 2024 som äger rum 25 januari är öppen. https://www.slu.se/ew-kalender/2024/1/utemiljodagen-2024/

HARALD KLEIN