Tankesmedjan
Movium

”Långbord” är invigt!

Publicerad: onsdag 12 juni 2024

En grupp människor har samlats i och framför installationen. foto.
Foto: Harald Klein

I samband med att Form/Design Center i Malmö firade sitt 60-årsjubileum den 5 juni så invigdes den temporära gestaltningen ”Långbord” på Hedmanska gårdens innergård, som valdes ut som det vinnande förslaget av 55 bidrag i ett Open Call. SLU Tankesmedjan Movium har genom aktivitetsbidrag samfinansierat initiativet.

Utlysningen riktade sig specifikt till yngre och nyetablerade landskapsarkitekter och arkitekter – en grupp som i och med den ekonomiska konjunkturen just nu har en brant uppförsbacke in i yrkeslivet. Tävlingen var ett tillfälle för det vinnande teamet att visa sin kompetens och förmåga – men är ett tillfälle för samtliga tävlande att synas då alla förslag planeras att ställas ut vid ett lämpligt tillfälle.

Utlysningen var en 72-timmars OPEN CALL som riktade sig till alla nyexaminerade/etablerade arkitekter och landskapsarkitekter med max 4 års erfarenhet.

Uppdraget de tävlande fick handlade om att skapa ett arkitektoniskt tillägg till Hedmanska gården som syftar till att vara en rumslig budbärare för samtida kärnfrågor. Det vinnande förslaget skulle manifestera såväl resiliens, funktionalitet och platsanpassning och skulle inbjuda till en bred användning för såväl möten, öppna samtal, utställningar och kunskapsöverföring.

Utöver bedömningsaspekter i arkitektur och platsanpassning behövde teamen utgå ifrån användarvänlighet, cirkularitet och resiliens i materialval. Viktiga bedömningsaspekter var att förslaget skulle vara genomförbart inom satt produktionstid och ha en konstruktion som är möjlig att nedmontera för flytt och förvaring.

Landskapsarkitekt Linn Osvalder från Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning deltog som SLU:s representant i juryarbetet.

Bland de 55 inkomna förslagen utsåg juryn ”Långbord” av de nyutexaminerade arkitekterna Victoria Israelsson och Emma Broberg till vinnare med motiveringen: ”En platsspecifik gestaltning som inbjuder till varierad användning i utemiljö. En gestaltning som skapar rumslighet och tydlig avgränsning samtidigt som dess genomsläpplighet bidrar till att framhäva platsens omgivande fasader. Tack vare sitt transparenta och ödmjuka angreppssätt tar det inte över den kulturhistoriskt intressanta platsen utan snarare lyckas med konsten att på ett sparsmakat sätt lyfta dess särdrag.”

Installationen på innergården. Foto.
Foto: Harald Klein

Du kan se och till exempel spela ett parti schack på ”Långbord”, som med sin form och tydliga referens till omgivande korsvirkesbyggnader är synnerligen platsanpassat, på Hedmanska gården fram till den siste oktober. Därefter nedmonteras det ned för vinterförvaring för att i Region Skånes regi kunna uppföras i olika kommuner under 2025.

HARALD KLEIN