Tankesmedjan
Movium

Finalister utsedda

Publicerad: tisdag 9 maj 2023

Senast ändrad: torsdag 11 maj 2023

Kollage av de tre finalistförslagen.
Kollage: Parvin Mazandarani

Se förslagen som gått till final och läs juryns motiveringar till studentdesigntävlingen 2023; Utomhus ceremoniplats – Kyrkholmen i Skellefteå!

Den 20 april samlades juryn för att utse de tre finalisterna inför SKKF:s Rikskonferens i Skellefteå 22–23 maj. Deltagarna på Rikskonferensen kommer att rösta fram vinnaren och vinnarbidraget kommer att presenteras vecka 21.

Nedan presenteras de tre förslagen som gått till final.

 

Följetongen

En fin och inbjudande lösning med nytänk genom metaforen och den fina kopplingen till livets vandring. Den enkla, mångfunktionella och genomförbara idéen tar tag i Kyrkholmens landskapliga kvalitéer och integrerar dem i förslaget.

Förslaget med sin fina gest som omfamnar platsen kan fungera väl under olika årstider och olika tillfällen, för såväl den lilla som stora ceremonin eller det lite större musikarrangemanget. Öppenhet, rörelse och vandring, den fina vrån och omväxlande utsikten från många håll ger styrka till bidraget.

Följetongen har en enkel och smidig design men fler sittplatser kan ge möjlighet till ceremonier med fler besökare. Det är tveksamt hur flexibel gräsytan verkligen är då den inte kan anses vara tillgänglig och inte heller tålig för besökstryck under stora delar av året. Slitstark markbeläggning är av vikt för användning av platsen året om, speciellt under vinterhalvåret.

Fokusplatsen i anläggningen är vagt utformad och skulle kunna utvecklas vidare. Ribborna är inbjudande och är en smart lösning för att ge skydd mot kalla vindar. Idén är robust och paviljongen skulle med fördel kunna breddas och förses med tak för att öka användbarheten över året.

Av Alexandra Schulze och Emelie Lenning, Landskapsarkitektprogrammet, år 4, Ultuna.

Se förslaget här

 

Reflektion

Förslaget har fin koppling till det samiska arvet med en känsla av en stor, öppen kåta. Den starka kopplingen till älven och landskapet är en kvalitet som åstadkommits genom en väl vald placering ytterst på udden genom en öppning i trädridån där naturen och vattnets reflektion ges utrymme. Den ovala formen ger en omslutande känsla runt det centrala altaret. Taket, luftigheten och slätheten skapar rum-i-rum känsla vilket leder fokuset in mot centrum. Förslaget grundar sig på en insiktsfull och finstämd analys av miljön och en värdefull iakttagelse kring speglingar i älven.

En idé kring rörelsen längs stråket fram till ceremoniplatsen skulle behöva utvecklas. Själva ceremoniplatsen är konceptuellt gestaltad – redovisad på ett översiktligt sätt vilket inte ger svar på frågor om materialval och utförande i olika delar av förslaget. Bra idé att öppna upp udden i väster. Ytorna med stenpartier är mindre väl förankrade, speciellt kulturellt och miljömässigt, och skulle kunna utvecklas vidare t.ex. för att få bättre rörelseflöden, inte minst vid platsen för bröllopsceremonier vid älvkanten. Det finns utrymme för justering och utveckling av takets höjd för anpassning efter väderleken och till året runt-användning av platsen vilket kan bidra till en mer ombonad känsla.

Av Harald Ris, Landskapsarkitektprogrammet, år 4, Alnarp.

Se förslaget här

 

Så ock i älven

Spännande och vackert förslag med en öppen, rymlig och funktionell design som bjuder på scenerier.Bidraget tar in historien fint genom att knyta an till flottningen. Det utskjutande golvet ger en förhöjd känsla av att befinna sig ute på älven. Inlevelse i platsens historia och kommande behov är förslagets styrka, likaså påtaglig närvaro av vatten och natur som en bärande del av utformningen. Platsen kan användas som teaterscen, ceremonilokal eller för traditionella gudstjänster en sommardag. Förslaget visar på stor förståelse för den ceremoniella styrka som finns i vandringen till paviljongen; mjukhet i mötet och ödmjukhet. Vägen till platsen är väl omhändertagen genom en sekvens av gläntor och trädridåer som på ett fint sätt har tagit hänsyn till hela resan. Genom att ta bort vegetationen kopplas ceremoniplatsen till vattnet via scenens utskjutande del vilket skapar en fin kontakt med älven.

Materialvalet är genomtänkt och argumenterat för. Takets lägre höjd inordnar sig fint mot befintliga byggnader, och är en viktig komponent med hänsyn till väderleken i Skellefteå. En viktig skyddskomponent som är användbar vinter som sommar. Takets form kan utvecklas vidare till en mer nytänkande form än den presenterade lösningens något enkla koppling till historiska byggnader. Det grova träet i platsens olika delar har en enkelhet som tar fatt i skogsbruket och båtlivet som genom långa tider varit knutet till älvens landskap.

Snedställd bänkkonstruktion är ett praktiskt sätt som fungerar för både församling och publik. Men det är svårt med stockar under sittplatserna ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Av Henrik Wangsten, Landskapsarkitektprogrammet, år 4, Alnarp.

Se förslaget här

 


Fakta om tävlingen:
Tävlingen arrangerades av Tankesmedjan Movium vid SLU, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF) och Sveriges Stenindustriförbundet, i samarbete med SLU. Tävlingen vände sig till studerande vid SLU:s program för landskapsarkitektur, landskapsingenjör samt trädgårdsingenjör-design. Juryn som fattade det slutgiltiga beslutet kring nominerade förslag bestod av Elisabeth Ahlström, STEN/Sveriges Stenindustriförbund, Fredrik Jergmo, SLU Tanke smedjan Movium, Ulrika Markgren, Skellefteå pastorat, Monica Sandberg, Landskapsgruppen AB, Mattias Elofsson, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF), Jitka Svensson, Universitetslektor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Länk till tävlingens hemsida för mer information:
https://slu-se.instructure.com/courses/10045/pages/startsida

PARVIN MAZANDARANI