Krönika
Staden och barnen

Regeringen ovillig lagstifta om skolgårdar

Publicerad 29 november 2013

Tisdagen den 26 november träffade jag och Moviums chef Anders Rasmusson statssekreterare Bertil Östberg på Utbildningsdepartementet (FP). Med på mötet var också Anders Wånge Kjellsson, verksamhetschef vid Naturskolan i Lund, med lång och gedigen erfarenhet av utomhuspedagogik och skolgårdsutveckling.

 

Förhoppningen fanns att få gehör för att lagstifta om skolgårdar, vilket utbildningsminister Jan Björklund (FP) öppnat dörren för under försommaren. Men en sådan lag skulle bli en dyr affär för staten, hävdade Östberg. Snabbt skulle en prislapp sättas på de ytor som måste reserveras för skolgårdsändamål, Sveriges kommuner och landsting skulle kräva kompensation.

 

Lönsam satsning

 

Men – skulle inte en lagstadgad skyldighet att varje skola ska ha en skolgård i själva verket leda till samhällsvinster som väl kompenserar den investering en sådan lagstiftning skulle kosta staten?

 

Om lokala satsningar samtidigt görs för att skapa ändamålsenliga skolgårdar för lek, lärande och fysisk aktivitet skulle det väl resultera i samhällsvinster i form av ökat välbefinnande, friskare barn, roligare skola och bättre skolresultat?

 

Tydligare ansvar

 

Även om Utbildningsdepartementet är avvaktande kommer Movium att fortsätta arbetet för att stärka bestämmelserna kring skolgårdar och dess utformning via Skolverket och andra myndigheter.

 

Movium vill att staten tar ett tydligare ansvar för barns rätt till lek, rörelse och utveckling i vardagen. Då är det inte acceptabelt att antalet skolgårdslösa skolor ökar. Det krävs mer än en urvattnad Plan- och bygglag, vars krav på tillräcklig friyta inte tycks kunna stoppa denna tragiska utveckling.

 

Movium kommer alltså att fortsätta arbeta för att skolgården och dess funktioner måste preciseras bättre i lagar och regelsamlingar. Om barnkonventionen varit lag borde detta redan varit verklighet. Barnen själva vill, och har enligt barnkonventionen även rätt, att vara med och påverka sin miljö, få utlopp för rörelse och fantasi. Barnen behöver utemiljön för sin allsidiga utveckling. Vi måste lyssna på vad de har att säga istället för att huka i vassen i maktens korridorer.

 

Skolgårdslösa skolor är en skam för Sverige.

 

 

Här är de förslag Movium presenterade på mötet:

 

* Regeringen lagstiftar om skolgårdar

 

* Regeringen uppdrar åt Skolverket att ta fram allmänna råd och kommentarer kring utformning av skolgårdar och förskolegårdar för lek och pedagogiska ändamål som inkluderar funktioner och utrymmeskrav för hälsobefrämjande aktiviteter.

 

* Regeringen ger lämpliga aktörer i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt respektive exempelsamling för planerare och skolledare kring hur skolgården kan utformas och förvaltas för att skapa goda förutsättningar för lek, lärande i alla skolämnen och för fysisk aktivitet dygnet runt.

 

* Regeringen utreder hur tillägg i läroplanerna kan utformas för att på vetenskaplig grund lyfta fram utomhusbaserad undervisning som medel att nå ökad måluppfyllelse i gällande kursplaner.

 

* Regeringen utreder hur lärarutbildningarna kan rustas för att långsiktigt ge lärarstudenter möjligheter att förbereda sig på utemiljön som pedagogiskt verktyg

 

Petter Åkerblom
Koordinator Staden och barnen