KRAV & KRITERIER

SAMFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT

Våra samfinansierade forskningsprojekt har som mål att utveckla kunskap som är relevant för både universitet och bransch. Movium Partnerskap bekostar maximalt 50 procent av beviljade samfinansierade forskningsprojekt, resterande står en eller flera partners för. Ansökan görs av en forskare knuten till LTV-fakulteten vid SLU och minst en partner.

 

AKTIVITETER

Våra aktiviteter har som mål att bidra med kunskap av stort värde för så många av våra partners som möjligt. Det kan handla om kunskapssammanställningar, seminarier, workshoppar eller konferenser. Ansökan görs av en forskare anställd vid SLU:s LTV-fakultet och/eller en partner. Det går att söka finansiering för en aktivitet upp till 50 000 kronor.

 

VIKTIGA DATUM

Ansökningar lämnas in 15 mars (beviljade projekt startar under april-december samma år). Ansökningar lämnas in 15 oktober (beviljade projekt startar under januari-september nästkommande år). Beredningsgruppen tar beslut inom 4 veckor efter sista ansökningsdatumet (15 mars och 15 oktober)

 

Finansiering - PROJEKT

Maximalt 50 procent av projektet bekostas av Movium Partnerskap (denna finansiering bekostar LTV-fakultetens inblandning i projektet). Minst 50 procent av projektet bekostas av en partner (alternativt flera) i Movium Partnerskap.

 

80 procent av beviljade medel betalas ut efter avtalsskrivning. 20 procent av beviljade medel betalas ut efter slutredovisning. OBS att de sista 20 procent inte betalas ut om slutredovisningen är mer än sex månader försenad (utan att det är godkänt av Movium Partnerskaps koordinator).

 

Finansiering med kontanta medel ges högre prioritet, även om partners kan delfinansiera en del av projekt genom egen arbetsinsats eller material.

 

Ansökningskrav - PROJEKT

– Den sökande är en forskare vid SLU och LTV-fakulteten.

– Minst en partner* från Movium Partnerskap samfinansierar och deltar i projektet.

– Finansieringen från partnern ska vara förankrad innan ansökan.

– Fullständigt ifylld ansökan (via Moviums hemsida).

– Projektet ska resultera i vetenskaplig publicering.

– Projektet ska leda till populärvetenskaplig spridning.

– Projektet ska vara av stor nytta för branschen.

– Ansökan ska vara förankrad hos prefekten och knyta an till prioriterad verksamhetsinriktning.

– Ansökan ska vara förankrad hos koordinatorn för Movium Partnerskap.

– Partnern skall kunna driva frågan och förvalta kunskapen även efter projektslut.

 

Resultatkrav - PROJEKT

Förutom branschnytta ska minst en av följande (ej rangordnade) punkter vara resultatet av ett samfinansierat forskningsprojekt:

– Vetenskaplig artikel

– Forskningsansökan

– Företagsdoktorand eller kommundoktorand

– Förstudie som genererar en forskningsansökan

– Förstudie som genererar nya forskningsidéer

 

Ansökningskrav - AKTIVITET

– Den sökande är en ansluten partner eller en anställd vid SLU:s LTV-fakultet.

– Aktiviteten ska vara av stor nytta för branschen.

– Aktiviteten ska erbjuda ett mervärde till Moviums partners.

– Fullständigt ifylld ansökan (via Moviums hemsida).

– Ansökan ska gälla summor upp till 50 000 kr.

 

Resultatkrav - AKTIVITET

Förutom branschnytta ska minst en av följande (ej rangordnade) punkter vara resultatet av en aktivitet:

– Populärvetenskaplig publicering

– Seminarium

– Konferens

– Workshop

– Kunskapssammanställning

– Informationsinsamling

– Vetenskaplig artikel

– Förstudie som genererar en forskningsansökan

– Förstudie som genererar nya forskningsidéer

 

BEDÖMNINGSKRITERIER

En guide för prioritering bland ansökningar. Beslut sker efter en sammanlagd bedömning.

– En välformulerad, relevant och aktuell frågeställning.

– En välformulerad och genomtänkt ansökan.

– En välformulerad och genomtänkt plan för genomförande.

– En välsammansatt projektgrupp som tillsammans bedöms ha goda möjligheter att nå resultat.

– En projektgrupp med deltagare från flera fakultetsområden som samarbetar ses som en fördel.

– Hur väl projektet/aktiviteten utvecklar och/eller berikar branschen.

– Hur väl projektet/aktiviteten utvecklar och/eller berikar SLU.

– Hur väl projektet/aktiviteten utvecklar och/eller berikar Movium.

– Hur väl projektet/aktiviteten utvecklar och/eller berikar institutionerna vid LTV-fakulteten.

– Att projektet/aktiviteten bidrar till kompetensutveckling för både universitet och bransch.

– Att projektet/aktiviteten bedöms kunna svara mot minst ett, men gärna flera, av resultatkraven.

– Att projektet/aktiviteten bedöms passa med minst ett av Moviums strategiska teman.

– Att den generella nyttan med projektet är stor och inte bara till nytta för just det här tillfället.

– Att projektet/aktiviteten gör ansökningar även till andra finansiärer ses som en fördel.

 

BESLUT

Alla ansökningar bereds för beslut av en grupp bestående av LTV-fakultetens dekan, Moviums verksamhetsledare och branschrepresentanter. Moviums verksamhetsledare och LTV-fakultetens dekan tar därefter beslut om samtliga projektansökningar.

 

* Kravet är att organisationen som ska samfinansiera och delta i projektet är partner vid projektstart. Det är alltså inte ett krav att organisationen är partner vid ansökningstillfället. Däremot ska det vara förankrat inom organisationen vad som gäller vid ett godkännande.

 

 

I denna pdf hittar du krav och kriterier för ansökan till projekt och aktiviteter inom Movium Partnerskap.

krav_och_kriterier.pdf