STRATEGISKA TEMAN

STADEN OCH BARNEN

• barns och ungas perspektiv som verktyg i planeringen

• barns och ungas inflytande

• stadsrum för barn och unga

 

DEN HÄLSOSAMMA STADEN

• fysiskt välbefinnande

• mentalt välbefinnande

• socialt välbefinnande

 

STADENS EKOSYSTEMTJÄNSTER

• verktyg för analys och utförande

• olika skalor, växla mellan detalj och helhet

• olika skeden, planering, projektering, förvaltning

 

KAMPEN OM STADEN

• planeringsideologier

• konkurrensen om marken

• makten över staden och rummen

 

Hämta Strategiska teman som pdf: strategiska_teman.pdf