movium.slu.se

Illustration: Anna Olsson

Tidskriften Stad
STAD NR 22 - Bonusläsning

Konsten att handla rätt

Publicerad 17 oktober 2018

Det krävs särskild kunskap och insikt för att rätt kunna handla upp en utemiljö med terapeutiska förtecken.

 

Sinnenas Trädgård vid äldreboendet i Sabbatsbergsbyn i centrala Stockholm utgjorde en inspirationskälla till en rad trädgårdsinitiativ i början av 2000-talet. Arbetsterapeuten Yvonne Westerberg var drivkraften bakom den lilla trädgården som skapats kring ett lusthus från 1700-talet. Här fanns porlande vatten, välkomponerade planteringar och minnesstimulerande rutiga kökshanddukar på spänd tvättlina.

 

Personer som gradvis förlorar kroppsliga funktioner, förmågan att orientera sig i tid och rum, så som det blir för den som drabbas av en demenssjukdom, gavs möjlighet till stunder av både vila och aktivitet i en stödjande omgivning.

 

Granskade parker

I Alingsås arbetade stadsträdgårdsmästaren Edit Ugrai och arbetsterapeuten Elsa-Lena Åström på 1990-talet med att iordningställa trädgårdar och initiera aktiviteter vid äldreboenden och en daghabilitering, men också med att granska kommunens offentliga parker och naturområden. Hur fungerade dessa miljöer för den med rullstol, rullator eller käpp?

 

En rullstolsbuss från färdtjänsten hämtade upp fem äldre medborgare för en tur till ett antal parker och naturområden. Med på resan var parkarbetare från parkförvaltningen tillsammans med Edit Ugrai och Elsa-Lena Åström. På plats kunde parkförvaltningens personal se vad som hjälpte respektive vad som omöjliggjorde för den med begränsad rörelseförmåga eller dålig balans att röra sig på olika platser eller kunna använda parkmöbler. Det blev uppenbart vad som fungerade och vad som inte fungerade och parkens personal såg vad som behövde justeras och gjorde sedan detta där så behövdes.

 

– Så här kunde vi arbeta när kommunen hade en egen utförarorganisation, säger Elsa-Lena Åström.

 

Samarbetet upphörde

År 2015 tog upphandlade entreprenörer över driften och intäktsfinansieringen. Då försvann förutsättningarna för det nära samarbete mellan äldrevården och parkförvaltningen som lett till åtgärder i parker, upprustning eller nyskapande av trädgårdar och anpassade trädgårdsaktiviteter vid ett flertal äldreboenden.

 

Även Botkyrka kommun tog intryck av den fina anläggningen vid Sabbatsberg. Ansvariga inom vård- och omsorgsförvaltningen uppskattade det terapeutiska innehållet. Fastighetsförvaltaren uppskattade att aktiviteterna bidrog till en välskött anläggning.

 

I motsats till Alingsås lever trädgårdsaktiviteterna vidare i Botkyrka tack vare ett fungerande samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Inte minst bidrar ett unikt upphandlingsförfarande – ty även i Botkyrka utförs merparten av all skötsel av grönytor av externa entreprenörer.

 

– Vi funderade över hur kvalitet och kompetens skulle kunna styra över lägsta pris, säger Annelie Svanold, fastighetsförvaltare på tekniska förvaltningen.

 

Undanta funktioner

Lösningen blev att undanta vissa funktioner och vissa ytor från gängse upphandling. Gräsklippning, städning, tillsyn, ogräsrensning och snöröjning kräver inte speciell trädgårdsmästarkompetens. Det gör däremot skötsel av särskilda prydnadsplanteringar, köksträdgårdar och att kunna leda aktiviteter för äldre och sjuka eller barn på förskolor och skolor

 

– För dessa entreprenörer ställs krav på dubbla kompetenser om de ska komma i fråga för aktiviteter på äldreboendena eller i barngrupper, säger Annelie Svanold.

 

När fokus ligger på att söka personer med önskad kompetens minskar behovet av att i detalj precisera arbetsuppgifterna i förfrågningsunderlaget. Beställare och utförare har en likartad bild av vad som är uppdragets syfte och vad kvalitet innebär.

 

Terapeutisk del

– Vård- och omsorgsförvaltningen bekostar trädgårdsaktiviteterna, som är den terapeutiska delen av vårt arbete tillsammans med de äldre och personalen på boendena, förklarar Li Cardell.

 

Hon är utbildad sjukgymnast och trädgårdsmästare med vidareutbildning till trädgårdsterapeut och den som har entreprenaden. Hon har i sin tur tagit in trädgårdsmästare Erika Strid som medarbetare och underentreprenör.

 

Tekniska förvaltningen bekostar den del som hänförs till skötsel av planteringar av prydnads- och odlingsytor. I praktiken vävs de olika arbetsuppgifterna samman av entreprenören, men den formella uppdelningen mellan de båda förvaltningarna är en förutsättning för finansieringen. Dessutom stärks verksamheten av samarbetet förvaltningarna emellan. (För uppdrag vid skolor och förskolor medverkar istället de enskilda skolornas rektorer.)

 

Aktiviteter uppskattas

Trädgårdsaktiviteterna uppskattas av deltagarna och deras anhöriga och av personal och ansvariga inom vård- och omsorgsförvaltningen, men uppmärksammas inte märkbart från kommunpolitiskt håll som den kvalitetsfaktor de i realiteten är. Annelie Svanold hoppas dock att strukturen kring upphandling och verksamhet är så pass förankrad att verksamheterna fortsätter och utvecklas.

 

Men hur är det med Sinnenas Trädgård, är den fortsatt en välskött pärla? Jovisst – än fladdrar handdukar och förkläden i vinden över prunkande rabatter och långbordet dukas för de äldre på Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende – i den mån en allt mer slimmad personalstyrka hinner.

 

– Men den trädgårdsterapeutiska och pedagogiska delen av trädgården har i det närmaste försvunnit eftersom de som idag kommer i fråga för särskilt boende är så mycket sämre än vad de äldre var när trädgården anlades, säger trädgårdsmästare Christer Fällman.

 

Komplex organisation

Det skulle krävas ett grafiskt flödesschema för att följa med i Christer Fällmans beskrivning av organisationen runt, ansvaret för och förvaltning av trädgården och omsorgsverksamheterna. Sedan han år 2003 anställdes som trädgårdsmästare har driften växlat mellan privata utförare och kommunen. Att trädgården överlevt under vissa perioder beror snarare på ett personligt engagemang än på organisatoriskt stöd. I år återgår driften av Sinnenas Trädgård till kommunal regi hos vård- och omsorgsförvaltningen.

 

I dagsläget utförs den praktiska trädgårdsskötseln som ett led i Norrmalms dagliga verksamhet för unga med funktionsnedsättning. Liksom trädgårdsterapeuterna i Botkyrka har Christer Fällman dubbla yrkeskompetenser – som trädgårdsmästare och vårdhandledare.

 

– Det som är viktigt att prata om idag är inte rosor eller perenner, utan om de administrativa strukturerna för trädgårdens fortlevande, säger Christer Fällman.

 

Detta är en bonusartikel ur STAD 22 som kommer ut den 17 september. Temat är Grön stad för hållbarhet - hur ska den skapas?

 

Bli prenumerant!

ANNA LENNINGER