movium.slu.se

Malin Lindberg är professor vid avdelningen industriell design, Luleå tekniska universitet med fokus på inkluderande innovation och organisation.

Tidskriften Stad
STAD NR 22

Hej Malin Lindberg!

Publicerad 13 september 2018

Du har tillsammans med Cecilia Nahnfeldt skrivit en bok om idéburna organisationers innovation. Vad är idéburna organisationer och vad kan de tillföra samhället?

– Det handlar om ideella föreningar, ekonomiska föreningar, allmännyttiga stiftelser, trossamfund med flera. Idéburna organisationer spelar en viktig roll genom sitt utbredda fokus på social utveckling. När sociala utmaningar är komplexa behöver även lösningarna vara det, vilket innebär att social innovation vanligen involverar aktörer från både offentlig, idéburen och privat sektor. Idéburna organisationer uppmärksammar behov som kommuner och företag inte sett eller prioriterat och tar initiativ till gemensamma förändringsprocesser. Eftersom den mesta forskningen om innovation fokuserat på den privata sektorn, och till viss del den offentliga, råder det brist på kunskap om hur innovation går till i den idéburna sektorn och det har vi velat bidra med.

 

Ni tar upp de idéburna organisationernas ”röstbärande” funktion. Vad är det?

– Idéburna organisationer har ofta en annan sorts förankring bland olika grupper av människor än exempelvis kommuner och företag. Därmed kan de uppmärksamma ouppfyllda behov och engagera människor på ett mer långtgående sätt. Det ger en djupare inblick i vilken förändring som behövs för att förbättra människors liv och vad som krävs av dem själva och samhället för att uppnå detta.

 

Vilken relevans har ert arbete för stadens offentliga rum?

– Idéburna organisationer kan bidra till att utvidga det spektrum av människor och perspektiv som ges röst i utvecklingsprocesser och kring nytänkande lösningar för attraktiva stadsmiljöer. Ett exempel är Urban Girls Movement där unga tjejer i Botkyrka ska involveras i utvecklingen av nya lösningar för inkluderande stadsutveckling. Projektet leds av den ideella föreningen Global Utmaning i samverkan med kommun, arkitekter med flera och har just fått stöd från Vinnova.

 

Vad är nästa steg i kunskapsutvecklingen kring idéburna organisationers innovationskapacitet?

– Det behövs bland annat mer kunskap om hur innovationsprocesserna ser ut i organisationer med olika storlek, syften och målgrupper. Och vilken möjlighet som överhuvudtaget finns till innovationsutveckling utifrån de idéburna organisationernas egna agendor, med tanke på att den offentliga projektfinansieringen ofta är tydligt inriktad på vissa behov och utmaningar.

CAROLINE DAHL