Ledaren

Livet i staden är kärnan i stadspolitiken

Publicerad 30 oktober 2006
 
En god utemiljö är en förutsättning för människors välbefinnande. I en urban miljö är det i stadsrummet – torgen, platserna, gatorna och parkerna – som människor samlas och möts och därför måste stadsrummet också vara tillgängligt och tryggt och öppet för olika gruppers intressen, behov och önskemål. Utemiljön har helt enkelt en avgörande betydelse för det sociala livet i staden, för det offentliga samtalet och för människors upplevelse av meningsfullhet och livsmakt. Utemiljön är också en av städers och tätorters viktigaste resurser i ett utvecklingsperspektiv, såväl socialt som ekonomiskt.
 
Svunna tider
Men större delen av städernas och tätorternas utemiljö består idag av miljöer som är tillkomna under andra förhållanden än dagens, och vittnar om gångna tiders samhällsskick, värderingar och levnadsförhållanden. De passar inte längre för dagens behov och önskemål.
 
Dessutom har utvecklingen de senaste åren också inneburit att utemiljö har exploaterats för att förtäta staden. Men också att gator, platser, torg och parker har kommersialiseras, privatiseras eller trivialiseras. Följden har blivit att olika grupper utestängs från stadsrummet. Vi vet att unga och äldre vistas ute mer sällan i dag. Anledningarna är förutom ändrad livsstil även brister i tillgänglighet och ökad privatisering. Många känner olust och främlingskap i stadsrummet.
 
Detta har skett utan att man diskuterat förutsättningarna för urbana livsformer. Varken näringsliv, offentliga organ eller medborgare har getts möjlighet att delta i ett offentligt samtal och debatt om stadens och utemiljöns roll och utveckling.
 
Delat ansvar
Hur kommer det sig? En stor del av förklaringen ligger i att utemiljön i städer och tätorter förvaltas av kommunerna genom en rad olika organ. Stadsträdgårdsmästare, stadsarkitekter, gatu- och trafikingenjörer, fysiska planerare och samhällsplanerare har förvisso alla ett delat ansvar för stadsrummet, meni själva verket ansvarar de bara för delar av den offentliga miljön. De olika yrkesgrupperna har till uppgift att genomföra åtgärder som aktualiseras inom en rad olika politikområden som näringspolitik, socialpolitik, integrationspolitik, kulturpolitik, folkhälsopolitik och handikappolitik. Och eftersom ingen har det fulla ansvaret så finns det heller ingen som ser till helheten i stadsrummet. Det fragmentiserade ansvaret innebär istället att resurserna till den offentliga miljön splittras på många händer och att kunskaperna om förutsättningarna att använda utemiljön som en strategisk utvecklingsresurs begränsas.
 
De ”stuprör” som förvaltningen av det offentliga rummet är indelad i ställer till problem när komplexa samhällsfrågor skall hanteras. Samhället behöver utveckla nya arbetsformer och nya kunskaper för att överbrygga de problem som sektorspolitik, revirtänkande och smala expertorganisationer för med sig.
 
Uppvaktar ministern
Detta är bakgrunden till att Movium nyligen kontaktade yrkesideella föreningar för stadsträdgårdsmästare, stadsarkitekter, trafik- och exploateringsingenjörer, lantmätare, fysiska planerare och samhällsplanerare, såväl inom privat som inom offentlig sektor, för att diskutera bristen på helhetssyn på den offentliga miljön.
 
Efter samråd med dem har Movium skrivit till regeringen och miljöminister Andreas Carlgren för att aktualisera behovet av en kraftfull politik för städernas offentliga miljöer.
 
Utifrån våra erfarenheter vill vi peka på ett ”systemfel” i tillämpningen av den statliga politikens olika politikområden, nämligen avsaknaden av dess rumsliga dimension, det vill säga stadsrummet som den plats där politiken skall omsättas. Hur ser det egentligen ut på de platser dit människor söker sig, där de vill mötas och umgås? Utan att ta hänsyn till helheten i tid och rum blir olika politiska åtgärder inte tillräckligt verkningsfulla och emellanåt motstridiga.
 
Därför har Movium valt att påtala behovet av en stadspolitik som sätter stadsrummet i fokus. Först då kan olika politikområden behandlas i ett helhetsperspektiv.
 
 
Vi avvaktar med spänning ministerns svar!
 
Ole Reiter
 
Ole Reiter är chef för Movium. Han har tidigare varit stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg respektive Sundbyberg. Dessförinnan var han bland annat ämnessakkunnig i regeringskansliet samt kommittésekreterare i Stadsförnyelsekommittén
 
 

Sidor