movium.slu.se

Illustration: Parvin Mazandarani

Krönika

VI BLICKAR FRAMÅT!

Publicerad 16 december 2020

När Tankesmedjan Movium i januari 2020 klev in i det nya verksamhetsåret var det med förväntningar på ett år fullt av jubileumsaktiviteter för att fira de 40 år som gått sedan Movium bildas 1980. Året blev – som alla vet – dock inte riktigt som vi tänkt oss. Kalas och publika firanden fick ställas in. Men nu, när vi inför jul- och nyårshelgerna tittar tillbaka på året, är det med glädje som vi ändå ser att mycket av firandet trots allt blev av och att flera av våra uppskattade aktiviteter ändå gick att genomföra. Stort tack för ert deltagande! 

 

Under 2020 har vi mött kollegor i bransch och akademi i många olika sammanhang. Vi har arbetat ihop i en partnerskapsträff om skolgårdar och i en digital tankesmedja kring begravningsplatser, arrangerad av Movium Partnerskap. Vi har setts i webbinarier med temana grönplanering, ekosystemtjänstverktyg, biogas från urbana gräsytor, barnkonventionen, parkers gestaltning och utförande, samt ett webbinarium om planering för hälsosamma städer. Fler av dessa arrangemang är genomförda i samverkan med andra kollegor i samhällsbyggandet såsom kommuner, konsulter, statliga verk och andra universitet. Det är fina samarbeten som vi vill fortsätta utveckla. 

 

Vår årliga konferens ”Publika parker och stadsrum” fick ställas på grund av pandemin, men vi har laddat om tillsammans med Helsingborgs, Malmö, och Lunds kommuner och återkommer med ett nytt datum – den 22 april 2021. Det blir spännande internationella utblickar och sammankomster i digitala mötesplatser. Program och anmälan finns snart på vår hemsida. 

 

I början av december höll vi en digital rådgivardag med formen av ett så kallat flipped classrooms, där förinspelade filmer utgjorde grund för frågor och diskussion. Dessa finns tillgängliga för deltagarna på rådgivardagen året ut! Rådgivningen har varit aktiv under hela året och svarat på era frågor. Frågor kring stadsträd och växtbäddar har varit återkommande liksom frågor kring skadeangrepp. En ny fråga, som kanske speglar vår tid, är vilken takvegetation som fungerar tillsammans med solceller.  Några av alla frågor och svar är samlade i Rådgivningens nyhetsbrev Movium Direkt och alla finns att läsa på vår hemsida. Vår växtdatabas Plantarum har fått en teknisk uppdatering och nu tar vi nästa steg för att göra den ännu mer innehållsrik och användarvänlig under 2021, ett arbete där vi hoppas att SLU:s studenter ska få en viktig roll.     

 

Movium Fakta, baserade på vetenskaplig grund och expertis i praktiken, tar också upp angelägna frågor för branschen. Året omfattar som vanligt utgivning av sex nummer. Årets teman har bland annat handlat om utvärdering av torktoleranta träd, bygglekplatser, invasiva främmande arter, hälsofrämjande utemiljöer och grönplanering. Grönplanering har varit ett genomgående tema för oss under året på olika sätt. På uppdrag av Kristianstad kommun, och i samarbete med bland annat Boverket, Naturvårdsverket och Kommunförbundet Skåne, har vi tagit fram en handledning för grönplanering som nu också är ett kortare faktablad.  

 

Våra släppmingel för Tidskriften STAD har i år fått sändas digitalt. Vi saknar de inspirerande publiksamtalen som vi alltid har haft på dessa mingel, men vi är samtidigt glada över att det digitala formatet erbjuder fler från hela landet att delta. Våra släppsamtal finns också på vår hemsida och vår Youtubekanal för er som vill titta i efterhand. Tidskriften STAD har under året släppt fyra nummer, där två teman tagit oss utanför stadens centrum – ”Den urbana normen” och ”Det bortglömda landskapet”. Ett annat tema, ”Stad i rörelse”, debatterade och reflekterade kring rörelserikedom och fysisk aktivitet i stadsmiljö. Årets första tema var vårt jubileumsnummer som vi gjorde i samverkan med Arkitekturakademin. Digital smygläsning finns på Moviums hemsida och några av våra nummer producerade under 2020 finns också tillgängliga i sin helhet på Issuu för er som inte har kunnat ta sig till sina arbetsplatser och plocka upp sin tidning. Under nästa år är målet att Tidskriften STAD ska kompletteras med en digital version. Arbetet med första numret 2021, STAD 32, är redan igång och vi återkommer med fler spännande teman. 

 

Movium Partnerskap har för närvarande 75 medlemmar och vi är glada att över att kunna välkomna Akademiska hus, FOJAB arkitekter AB, Husqvarna AB, Kalmar kommun, Topia Landskapsarkitekter AB, URBIO AB som nya partners. Under året har Movium Partnerskap beviljat medel för partnerskapsprojekt kring naturbaserade leklandskap för barn och unga, framtidsanalys för skötsel av tätortsnära skog, implementering av nya verktyg för urban transformation samt ett begreppsutforskande projekt för att öka social rättvisa inom stadens gröna allmänningar. Avslutade projekt som finns att ta del av på Moviums hemsida handlar bland annat om  planeringsverktyget Geodesign samt om skolgården som mångfunktionell plats i staden. Flera partnerskapsaktiviteter, som numera går att ansöka om kontinuerligt under året, har också blivit beviljade och genomförda. Exempelvis seminariet om biogas från urbana gräsytor som nämndes inledningsvis, workshop om den ”osynliga” landskapsarkitekturen, workshop om rörelsefaktor, kunskapssammanställning av empirisk data för naturbaserade lösningar, samt en utemiljödag i Alnarp 2021. 

 

Även den årliga designtävlingen för SLU:s studenter kring begravningsplatser, som genomförs i samarbete med SKKF och Stenindustriförbundet, har fått aktivitetsbidrag under året. Designtävlingen 2021 är redan lanserad och handlar om en uppdatering av Sigurd Lewerentz minnesplats på Östra Kyrkogården i Malmö. Vi ser fram emot spännande förslag från studenterna som vi kommer att dela med er alla!  

 

Movium har regeringens viktiga nationella samordningsuppdrag om kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring barns och ungas utemiljö. Viktiga frågor som har fått utrymme i årets verksamhet har handlat om implementeringen av barnkonventionen, utvärdering av användningen av barnkonsekvensbeskrivningar, samt hur barn får plats i staden. Vi har också påbörjat arbetet med en skrift om barnvänlig stadsplanering som vi avser att ge till alla politiker i riksdagen i början av nästa år. Vi hoppas att den också kan bli användbar för tjänstepersoner som vill lyfta barnperspektiv med kommunala politiker. Vårt internationella deltagande i ENCFC, European Network for Childfriedly Cities, har av förklarliga skäl fått ligga nere under året, men vi hoppas kunna ta upp kontakten under 2021. Under nästa år ser vi också fram emot att arbeta tillsammans med Konstfrämjandet Skåne, LTH, Form Design Center och Ängelholms kommun i det Formasfinansierade projektet ”Lek för demokrati”.

 

Tankesmedjan Movium ägnar sig återkommande åt omvärldsspaningar och inför jubiléet i år valde vi att titta 40 år fram i tiden. Denna framtidsspaning animerades med illustrationer av framtidens urbana landskap och går att se på vår hemsida eller Youtubekanal. Under året har vi hållit rundabordssamtal med SLU:s forskare kring Moviums fyra strategiska teman ”Staden och barnen”, ”Kampen om staden”, ”Hälsosam stad” samt ”Stadens ekosystemtjänster”. Vi har bett forskarna titta bakåt 40 år och reflektera över hur frågorna har förändrats över tid. De har också ombetts att spana framåt och peka på nya frågor som kan uppstå. Dessa jubileumsreflektioner sammanställer vi i en publikation som vi delar med er i början av det nya året. För visst känns det som att 2021 är början på något nytt, och ett år att blicka framåt från!   

 

Vi har under året också samarbetat med FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, som i år firar sitt 100-årsjubileum. Sex jubileumsfilmer har tagits fram där personer från bransch och akademi lyfter fram värdet i stadens gröna miljöer från en mängd olika intressanta infallsvinklar och spanar både bakåt och framåt. Även dessa filmer finns på vår hemsida och Youtubekanal. 

 

Vi på Tankesmedjan Movium tackar för de 40 år som gått och jobbar vidare för en utemiljö som bidrar till attraktiva och hållbara urbana landskap. Miljöer som i pandemins spår visat sig vara precis så värdefulla som vi alltid vetat!   

Sidor