movium.slu.se

Illustration: Caroline Axelblom. Layout: Parvin Mazandarani.

Krönika

URBAN NATUR OCH HUMAN STAD!

Publicerad 15 december 2021

Kanske går 2021 till historien som ett ”berg- och dalbaneår”? Vi har rört oss fram och tillbaka mellan hopp och förtvivlan och försökt skapa en normalitet i den osäkerhet som präglat samhället under den ännu pågående pandemin. Detta har självklart även präglat Tankesmedjan Moviums verksamhet och medarbetare. Att leva och verka i dynamisk förändring, att lita på varandra och upprätthålla den gemensamma riktningen samt att kunna agera modigt när framtiden känns osäker, är förmågor som vi under året fått öva oss i. Det rustar oss också inför andra kriser som vårt samhälle kommer att möta eller redan befinner sig i. När Movium inför jul- och nyårshelgerna tittar tillbaka på året gläder vi oss åt många händelser och möten och vill tacka för alla samarbeten och allt deltagande!


Under 2021 har vi mött kollegor i bransch och akademi i många olika sammanhang. Vi började året med att samarrangera den välbesökta mötesplatsen ”Gestaltad livsmiljö som möjliggörare” där Moviums framtidsspaning från jubileumsåret presenterades. Det eventet, som lockade över 1 000 deltagare, arrangerade vi tillsammans med ArkDes och Arkitekturakademin. Ett annat stort event som vi genomfört under året var vår konferens ”Publika parker och stadsrum” som arrangerades digitalt från Lund med rubriken Var dag utomhus. Vi är mycket glada att ”familjen” bestående av Malmö stad och Helsingborgs stad, som vi årligen ordnar konferensen tillsammans med, har utökats med Lunds kommun. Nästa år står Helsingborgs stad värd med ett tema kring den lekfulla staden. Reservera den 29–30 maj i Helsingborg och passa på att då också kolla in CityExpo H22.


Movium har sedan flera år tillbaka regeringens uppdrag att sprida och utveckla kunskap kring barns och ungas utemiljö. Detta uppdrag har vi arbetet intensivt med under året och koordinator Lena Jungmark har författat en skrift med titeln "Barn-Plats-Lek-Stad" som är utskickad till alla riksdagens ledamöter. I skriften ställer vi frågan om vad som händer om man planerar staden ur barnets perspektiv. Med erfarenheterna av sitt fleråriga uppdrag hävdar Movium att det nu är dags för en kraftfull barnpolitik som tar avstamp i en vision om ett hållbart samhälle där barns och ungas perspektiv är avgörande för framtiden. Skriften kan laddas ner gratis från Moviums hemsida eller köpas tryckt via vår digitala bokhandel. Nu fortsätter vi vårt kunskapsbyggande påverkansarbete tillsammans med centrala verk och andra nyckelaktörer i samhället. Bland annat kommer den fina utställningen LEK! att dyka upp igen till sommaren i Helsingborg och det Formas-finansierade projektet “Lek för demokrati” som startat detta år fortsätter sitt arbete.


Movium Partnerskap är en viktig del av Moviums verksamhet. Under året har partnerskapsträffar arrangerats med rubriker som “Vatten och vegetation i tätortsnära miljö”, “Utveckling och skötsel kring tätortsnära skog”, samt “Visuella metoder – en möjlighet för att gagna social rättvisa i gröna urbana rum?” Partnerskapet möjliggör även samfinansierade forskningsprojekt och under året har nya projekt beviljats som speglar fältets bredd och djup: odlingserfarenheter av träd och buskar för ett nordligt klimat, gröna multisensoriska inomhusmiljöer för ökat välbefinnande, planeringssystem för behovsstyrd utemiljöskötsel genom användning av mätdata från sensorer, bevattning med stöd av data från sensorer och andra datakällor samt multifunktionella områden i en två-dimensionell gränszon. Vi ser fram emot att dela resultaten av dessa projekt med er.


Flera partnerskapsaktiviteter, som numera går att ansöka om kontinuerligt under året, har också blivit beviljade och genomförda. Även designtävlingen för SLU:s studenter kring begravningsplatser, som genomförs i samarbete med SKKF och Stenindustriförbundet, har fått aktivitetsbidrag under året. Designtävlingen 2021 handlade om en uppdatering av Sigurd Lewerentz minnesplats på Östra Kyrkogården i Malmö. Östra Kyrkogården firade nyligen 100 år och det var därför extra roligt att hålla tävlingen på detta tema. De fina projekten som blev nominerade och vann finns också på Moviums hemsida.


Vi arbetar för närvarande också med att utveckla nya format tillsammans med vår ”systerplattform” SLU Urban Futures som syftar till att erbjuda fördjupade sammanhang för framtidsdiskussioner om urban omställning med utgångspunkt i aktuell forskning, miljöanalys och andra erfarenhetskunskaper. Förhoppningsvis blir dessa format lite utmanande men framför allt spännande och handlingsinriktade. Mer om detta under nästa år. Redan detta år har vi dock testat ett format där vi fördjupat ett samarbete med ett kommunalt bostadsbolag som ville erbjuda en kortkurs kring skötsel av vegetation för tillfälligt anställda unga vuxna. Det blev mycket uppskattat och är något, vi kan erbjuda även andra organisationer med liknande behov.


Miljöanalys kring den byggda miljön är ett koordineringsuppdrag som Movium har men som kanske inte alltid är så känt för omvärlden. Inom ramen för programmet beviljas medel för projekt och i år har två projekt dragit i gång där det ena är en förstudie för att utveckla metoder inom fortlöpande miljöanalys avseende hälsopromoverande grönstruktur i bebyggd miljö och det andra fokuserar på att finna kvaliteter i fysisk utemiljö som främjar hälsa för äldre personer som bor på särskilt boende – från kartläggning till arbetsmetod för design och planering. Programmets koordinator Harald Klein var också initiativtagare till att formulera en utmaning som plockades upp av “Hack for Sweden”, en innovationstävling med syftet att möta samhällsutmaningar genom att utnyttja öppna data, som exempelvis finns hos SLU. Just denna utmaning handlade om att skapa virtuella skyltar för vegetation som också kan anpassas efter användarnas behov och intresse.


Vår Rådgivardag brukar infalla i slutet på året, så även i år med rubriken “Växtbäddar med biokol”. Utifrån Rådgivardagen fortsätter vi att jobba med format “flipped classrooms”, där förinspelade filmer utgör grund för frågor och diskussion. Under dagen fick deltagarna lyssna till ett par föreläsningar som förmedlade erfarenheter från Österrike, Linköping och Stockholm. Movium Rådgivning har också varit aktiv under hela året och svarat på era frågor. Frågor kring stadsträd och växtbäddar har varit återkommande liksom frågor kring skadeangrepp. Ett par frågor har handlat om anläggande av äng vilket är spännande att se. Några av alla frågor och svar är samlade i rådgivningens nyhetsbrev Movium Direkt och alla finns att läsa på vår hemsida. Vår växtdatabas Plantarum utvecklar vi vidare med intresse från såväl bransch som SLU:s studenter.


Movium Fakta, baserad på vetenskaplig grund och expertis i praktiken, tar också upp angelägna frågor för branschen. Året omfattar som vanligt utgivning av sex nummer. Årets teman har fokuserat kring olika aspekter av träd, men frågor kring urbana utemiljöers betydelse för hälsa och välbefinnande, samt yta och kvalitet på skolgård och förskolegård, har också tagits upp.


Vissa av våra släppmingel för Tidskriften STAD har i år kunnat återgå till fysiska event där interaktionen med publiken är så inspirerande. Men vi är samtidigt glada att det digitala formatet som vi också använt erbjuder fler från hela landet att delta. Våra släppsamtal finns på vår hemsida och i vår Youtube kanal för er som vill titta i efterhand. Tidskriften STAD har under året släppt fyra nummer där två av våra teman fokuserat på samhällets omställning och anpassning inför klimathot. I ett av våra nummer firar vi trädet som ”livets jublande krona” och årets första nummer tittade närmare på våra stadskärnor. Digital smygläsning finns på vår hemsida. Under året har vi också startat ett förarbete för att kunna komplettera vår fina papperstidning med en digital version och vi ser fram emot att lansera denna under nästa år tillsammans med en ny webb för Movium. Arbetet med första numret 2022, STAD 36, är redan igång och vi återkommer med fler spännande teman.


Våra jubileumsaktiviteter som var planerade för 2020 spillde över även på 2021 och vi har under innevarande år fortsatt att samarbetat med FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, som förra året firade 100 år. Sex jubileumsfilmer har tagits fram där personer från bransch och akademi lyfter fram stadens värdefulla gröna miljöer ur en mängd olika intressanta infallsvinklar och spanar både bakåt och framåt. Även dessa filmer finns på vår hemsida och Youtube kanal och den sista av dem lanseras lagom till årsskiftet. Moviums Jubileumsbok “Urban Natur Human Stad – 40 år med SLU Tankesmedjan Movium” lanseras också före årsskiftet på vår hemsida. Boken består av jubileumsreflektioner från flera av SLU:s forskare, tidigare verksamhetsledare samt företrädande för branschen.


Vi på Tankesmedjan Movium tackar för året och för alla goda samarbeten och sammanhang som vi mött er i. Vi jobbar vidare för ökad kunskap och inspiration kring en utemiljö som bidrar till attraktiva och hållbara urbana landskap. Vi ses nästa år!

Sidor