Krönika

Tummen upp för Tankesmedjan Movium!

Publicerad 20 december 2016

Städers och tätorters utveckling är på mångas läppar idag. Behovet av platser för möten mellan människor ökar i takt med att vi i allt högre grad använder Internet för att utbyta tankar. Hur kan det vara så? Samtalet är ett verktyg för att identifiera de kritiska frågorna. Vi behöver komplettera det digitala samtalet med att mötas för att diskutera, konkretisera, välja och förkasta i processen för att hitta fram till de gemensamt mest angelägna frågorna.

 

Perspektiven ska läggas utifrån det som ofta kallas en helhetssyn. En helhetssyn har man aldrig ensam – den skapar vi tillsammans. Att mejsla fram innebörden av en helhetssyn på städers och tätorters utveckling, insatt i sitt regionala sammanhang, kräver att någon leder processen med fast hand. Det är en fråga om demokrati att alla ska kunna vara med och ge sin syn på närmiljön och på utvecklingen framåt. Framtidsbilder som kan fungera som ledstjärnor i arbetet. I Sverige har kommunerna rollen att leda detta arbete. Samhällsbyggnadschefen, planchefen eller andra kan få mandat från kommunledningen att sköta arbetet.

 

Tankesmedjan Movium har beredskap och tillgång till nödvändigt kunnande för att bistå kommuner och regioner i samhällsbyggnadsfrågor. Utifrån en trygg bas, med kompetens från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, samarbetar Movium brett med de aktörer som påverkar utvecklingen.

 

Offentliga miljöer är ett kärnområde för Movium. Det är stadens och tätortens fria områden, tillgängliga för alla. Offentliga rum är också inomhusmiljöer som är öppna för alla. Dessa miljöer ska vara platser för alla, och där alla vill vara. Tillåtande miljöer där alla känner sig bekväma. Det ska vara platser som kan användas jämlikt och jämställt. I mätningar av platsers grad av hållbarhet är det ofta den sociala hållbarheten som inte håller måttet. Vilka verktyg kan vi ta hjälp av för att få en positiv förändring? Boverket har regeringens förtroende att fördela pengar till utvecklingsprojekt för att få fram goda exempel på Jämställda offentliga miljöer. På www.boverket.se kan du ta del av erfarenheterna.

 

Barns utemiljöer ska präglas av att de stimulerar nyfikenheten och lusten att utforska. Inte minst gäller detta på barnens arbetsplats – skolan. Leken är livsviktig! Den bidrar till och är en förutsättning för en positiv utveckling. Movium har breda erfarenheter inom detta fält.

 

Grönskans betydelse för vårt välbefinnande uppmärksammas allt mer. Trädgård för rehabilitering, parker och platser för utevistelse av alla slag – vila, motion, meditation, stadens vardagsrum där vi umgås, träffas och samtalar, avspänt och statusbefriat. Gestaltning och formspråk har en avgörande betydelse för hur man känner sig och upplever rummet. Arkitektur, färg och form behöver samspela på ett medvetet sätt för att önskad känsla av välbefinnande och trivsel ska infinna sig. Stadens grönska kan bli en turistattraktion och ett besöksmål. För att åstadkomma detta har Movium tillgång till nödvändiga kompetenser, egna inom SLU eller genom samverkan.

 

Rätt växt ska finnas på rätt plats! Det är då vi kan få växter som stortrivs och som skapar de effekter och miljöer vi eftersträvar. För detta krävs kunskap. Här har Movium spetskompetens och är ledande i landet.

 

Våra boplatser ska tala till och stimulera alla våra sinnen! Tankesmedjan Movium behövs idag mer än någonsin!

 

KERSTIN HUGNE
Ordförande Tankesmedjan
Moviums Ledningsråd

Sidor