movium.slu.se

Illustration: Parvin Mazandarani

Krönika

TACK FÖR 2019 – VI SES JUBILEUMSÅRET 2020!

Publicerad 18 december 2019

Jul- och nyårshelgerna närmar sig och det är dags att summera året som gått. På Tankesmedjan Movium ser vi samtidigt fram emot vårt jubileumsår 2020, då Movium fyller 40 år! Håll utkik efter vår jubileumskalender på webben och fira med oss!

 

Under 2019 har vi mött kollegor i bransch och akademi i många olika sammanhang där vår årliga konferens Publika parker och stadsrum är vår största mötesplats och internationella utblick. Årets konferens hade temat ”vatten”, ett tema som också återkom under årets sista event, rådgivardagen kring klimatsmarta gator. Nästa års Publika parker och stadsrum kommer att äga rum den 23 april 2020 i Lund.

 

Gatan var ett av de tema som Tidskriften STAD tagit sig an under året och Movium genomförde också en partnerskapsträff på temat i Uppsala. Andra teman som debatterats och reflekterats över i Tidskriften STAD har varit ”Kraftsamling – vad händer när civilsamhället tar saken i egna händer”, ”Människans natur – våra spår på planeten går inte att sudda ut”, och årets avslutande nummer, ”Rätten till ett hem”. Nu arbetar vi för fullt med vårt kommande utökade jubileumsnummer!

 

Just bostadsfrågan har tankesmedjan arbetat med återkommande under flera års tid och upprinnelsen till Tidskriften STAD temanummer var en förhandsvisning av filmen ”The Push” av Fredrik Gertten. Den arrangerades tillsammans med White Arkitekter som en partnerskapsaktivitet i Malmö i augusti.

 

Movium Partnerskap har under året beviljat medel för andra partnerskapsprojekt och -aktiviteter kring exempelvis urbana träds ekosystemtjänster och indikatorer för hållbar stadsutveckling. Projekt som slutredovisats under året är dels ”Plan Redux” om relationen mellan platsbyggnad och fysisk planering samt ”Skolgårdsintervention” med fokus på parametrar i utemiljön som stimulerar barns rörelse.

 

Viktiga frågor kring barns utemiljö och plats i staden har fått stort utrymme i vår verksamhet under året med flera aktiviteter, bland annat LEK-utställningen på Form/Design Center i Malmö, deltagande i Uppsala Health Summit och fortsatta internationella kontakter genom deltagande i ENCFC, European Network for Childfriendly Cities. I samband med LEK-utställningen ordnades en partnerskapsaktivitet där barnperspektiv på den nationella politiken ”Gestaltad livsmiljö” diskuterades av riksarkitekt Helena Bjarnegård och forskare från SLU och Lunds universitet.

 

Ett nummer av Movium Fakta fokuserar på Barnkartor i GIS, en metod som utvecklats för att göra barns kunskaper och upplevelser av den egna utemiljön synliga i planering och förvaltning av vår gemensamma utomhusmiljö. Detta är ett viktigt perspektiv inte minst med tanke på att FN:s barnkonvention blir lag i Sverige nästa år. Andra ämne som vår faktabladserie har behandlat under året är exempelvis växtväggar, och om dessa kan ersätta grönska på marken, överbyggnad, om utformning vid beläggning av natursten och markbetong samt naturintryckens betydelse på arbetsplatser. Det sistnämnda faktabladet har också beröringspunkter med ett Vinnova projekt som Movium deltar i kring restorativa arbetsplatser.

 

Ett annat återkommande tema genom årets verksamhet har rörelserikedom i staden varit. Ett Movium Fakta kring hur motionslöpning i stadsmiljö kan underlättas släpptes i början av året och under Almedalsveckan medarrangerade Movium tillsammans med Riksidrottsförbundet ett seminarium kring rörelserik stadsutveckling. Då lanserades också en exempelsamling med goda exempel och forskarreflektioner kring frågan.

 

Internt på Tankesmedjan Movium har vi under året arbetat för att tekniskt uppgradera vår växtdatabas ”Plantarum”, ett arbete som kommer att fortgå även under nästa år. Plantarum är en viktig del i vår rådgivningsverksamhet där årets många frågor har handlat om skelettjordar, säkerhet i lekmiljöer, skadeangrepp, flytt och skydd av träd, växtbäddar överbyggnad och mycket mer.

 

Vi på Tankesmedjan Movium tackar för året som gått och jobbar vidare för en utemiljö som bidrar till attraktiva och hållbara urbana landskap.

CAROLINE DAHL

Sidor