movium.slu.se

Foto: Titti Olsson

Krönika

Ekosystemtjänster gynnar social hållbarhet

Publicerad 2 januari 2017

Plattformsdagarna är ett arrangemang av de fem myndigheter som har fått regeringsuppdrag att skapa samverkan och underlätta kunskapsspridning kring hållbar stadsutveckling. De ägde rum på Malmö live den 7–8 december och med dess 340 deltagare lanserades den till Sveriges största workshop för hållbar stadsutveckling.

 

Den mest omfattande och ambitiösa delen av dagarna var 56 olika kunskapsdialoger om hållbar stadsutveckling, vilket delades upp i två sessioner, så vid två tillfällen var det 28 parallella dialoger i samma rum.  Alla dialoger inleddes med att man skulle lyssna på en förinspelad föreläsning om ämnet för att sedan diskutera det i en timmes tid. Ett starkt jobb av arrangörerna att koordinera detta! Målet var att alla dialoger skulle lämna ett villkor för att bo och leva i en hållbar stad år 2030. Av dessa skulle tio röstas fram för att skickas vidare till bland annat den av regeringen utsedda delegationen för Agenda 2030.

Inom dessa kunskapsdialoger, som handlade om allt från genusglasögon till buller, fanns fyra som behandlade urbana ekosystemtjänster, som alla hade koppling till Movium:

  • 
Ekosystemtjänster i staden
  • Urbana ekosystemtjänster och städernas bortglömda beroende av omvärlden

  • Vad vinner fastighetsägaren på att anlägga biotoper eller ekosystemtjänster?

  • Hur gör vi för att praktiskt skapa nya ekosystemtjänster i staden?

 

Efter omröstningen stod det klart att kunskapsdialogen om Ekosystemtjänster i staden hade levererat det näst viktigaste villkoret för att bo och leva i en hållbar stad: "Att utveckla ekosystemtjänster i den byggda miljön är ett villkor för att städer och tätorter ska bli hållbara, hälsosamma och resilienta. Det innebär att naturens mångfald ger god och hälsosam vardagsmiljö i staden."

Under presentationen av de tio villkoren och paneldebatten som följde tyckte jag dock att moderatorn behandlade ekosystemtjänster styvmoderligt och under diskussionen just om villkoret från kunskapsdialogen ekosystemtjänster i staden sade hon: ”Det är många villkor som handlar om miljö. Har man inte glömt bort den sociala hållbarheten?”.

 

Då man arbetar på Tankesmedjan Movium så reagerar man på detta uttalande då Movium gärna lyfter fram de kulturella ekosystemtjänsterna – alltså de gröna ytornas ickemateriella fördelar som människor får från ekosystemen genom till exempel andlig berikning, kognitiv utveckling, reflektion, rekreation och estetiska upplevelser. Gröna miljöer är ju en väldigt viktig del av den sociala hållbarheten i en stad!

Det villkor som flest röstade på var även det från en kunskapsdialog som Movium stod bakom. Titti Olsson, som kämpar för att barnen ska ha en bra utemiljö, hade en dialog som hette; Varför ska barnen vara på taket? En kritisk dialog om att barnen marginaliseras i stadsplaneringen och till och med får finna sig i att ha sina skolgårdar uppe på tak. Efter en intensiv dialog kokades budskapet ner till det slagkraftiga "Barnen har sin plats i staden!"

 

Det som är extra intressant med att planera staden utifrån barnens perspektiv är att man får mängder med ekosystemtjänster på köpet om man till exempel skapar parker och lekplatser. Dessa miljöer ger både kulturella tjänster och gör att staden fungerar miljömässigt. Och staden blir rolig och vacker! Betydelsen av detta betonades i den avslutande föreläsningen på Plattformsdagarna som hölls av Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Jönköpings universitet.

Hon pratade om sin forskning om regional utveckling, städer och kreativitet under rubriken Ungas flykt till staden. Om det faktum att 250 av Sveriges 290 kommuner tappar unga över tiden, och att kommunerna som krymper oftast tror att det är för att det finns för få arbetsplatser när det i själva verket handlar om att en plats måste vara attraktiv för att kunna hävda sig i konkurrensen om nya invånare, som sedan kan skapa nya arbetstillfällen.

 

Hon nämnde aldrig ekosystemtjänster, däremot pratade hon om vad som krävs av en plats för att locka till sig talangfulla personer. Några av de starkaste drivkrafterna i stadsutveckling är att det ska finnas mycket att göra (rolig!) och att estetik (vacker!) är jätteviktigt.

 

En stad med mycket ekosystemtjänster är en rolig och vacker stad!

HARALD KLEIN

Sidor