Krönika

BEUM höjer kompetensen om utemiljön!

Publicerad 7 september 2016

Då har ännu en besiktningskurs gått av stapeln! Den 30-31 augusti arrangerade BEUM, i samarbete med Movium, Besiktningskurs Natursten, markbetong och asfalt i Malmö. De 25 deltagarna fick kunskap och inspiration via föreläsningar samt möjlighet att öva på praktisk besiktning genom studietur till utemiljöerna vid Malmö Live, invigt i juni 2015, som inrymmer konserthus, kongresscenter och hotell.

 

Tre veteraner med stor kunskap om natursten och besiktning ansvarade för besiktningsövning under besiktningskurs i Malmö: Kurt Johansson, Christer Kjellén och Ove Samuelsson.

Foto: Kerstin Teutsch.

 

Det var den nionde kursen på temat som arrangerats, den första ägde rum i maj 2009. Lite senare i maj samma år bildades BEUM – Föreningen Besiktningsmän för utemiljö, med syftet att utbilda och certifiera besiktningsmän. Projektet har kanske haft det lite trögt i portgången och antalet personer som klarat alla krav och valt att certifiera sig har varit något färre än förväntat och önskat. Men under den senaste tiden upplever vi som är engagerade i projektet att det har lossnat – fem nya certifikat har utfärdats under det senaste dryga året och det innebär att det nu finns 16 personer på listan över certifierade. Men det finns plats för många flera – vid projektets start diskuterades att sikta på ett första mål med 30 certifierade besiktningsmän och flera av de som nu är aktiva får så många förfrågningar om besiktningsuppdrag att man måste tacka nej till åtskilliga potentiella uppdragsgivare.

Lite BEUM-historik

Upprinnelsen till BEUM:s bildande står att finna i en kursserie Mark och växter i vägmiljöer, som Movium, E-planta och Vägverket anordnade på tre platser i landet i november 2006-januari 2007. Det blev tydligt poängterat i diskussionerna under kurserna att det fanns en stor brist på utbildade personer som kunde åta sig att utföra besiktningar av utemiljöer. BEUM hade en föregångare i en arbetsgrupp benämnd Markbesiktningsrådet, bildad 1978. Bakom arbetsgruppen stod några av de branschaktörer som var aktiva under denna tid. Den sista förteckningen över ”Besiktningsmän rekommenderade av Markbesiktningsrådet” publicerades 1998. På listan fanns 25 personer. Sedan tynade Markbesiktningsrådets verksamhet bort, troligen till stor del beroende på organisationsförändringar i branschen.

 

Vid årsskiftet 2006-2007 kunde vi konstatera att flertalet av de 25 personerna på Markbesiktningsrådets lista hade blivit pensionärer eller inte längre var aktiva som besiktningsmän. Movium tog på sig ansvaret att samordna en satsning för att få fram nya besiktningsmän och i maj 2007 hölls ett första möte i Referensgruppen för Planering för utbildning av besiktningsmän i Alnarp. En förstudie för att klarlägga förutsättningarna för att få till stånd kurser och ramverk genomfördes, finansierad av Partnerskap Alnarp, E-planta, GRO Plantskolor och Movium. Förstudiens resultat presenterades och diskuterades i ett Seminarium om Utbildning av besiktningsmän i Alnarp i januari 2008, med ett 40-tal deltagare.

 

Seminariets rekommendationer beaktades i det fortsatta planeringsarbetet. Kursplaner fastställdes och på en av intressenternas, SBR-Byggingenjörerna, inrådan etablerades kontakt med certifieringsorganet SP Sitac (nuvarande SP Certifiering). Och under hösten 2008 kunde inbjudan skickas ut till projektets första besiktningskurs, på temat Växt och mark, som anordnades på Hvilan Utbildning i Åkarp i november. Den följdes av en ny Växt och mark-kurs på Säbyholm i mars 2009 samt därefter den första Besiktningskurs Natursten och markbetong i Kristianstad i maj samma år.

 

Det fanns ett behov av att formalisera det nätverk av intressenter som engagerat sig i projektet och i februari 2009 hölls ett Bildandemöte av föreningen besiktningsmän för utemiljö i Alnarp. Då beslöts att bilda en ideell förening som äger Kravspecifikation/Certifieringsregler, en interimsstyrelse valdes och förslag till stadgar antogs. Och den 25 maj 2009 hölls sedan ett första (konstituerande) årsmöte i Föreningen Besiktningsmän för utemiljö i Alnarp.

 

 

Certifiering och kompetenshöjning

Under årens lopp har i BEUM:s regi genomförts totalt tio stycken besiktningskurser på temat Växt och mark och nu således nio kurser på temat Natursten, markbetong och asfalt. ”Gröna” specialkurser i Entreprenadbesiktning, i samarbete med SBR-Byggingenjörerna, har genomförts vid 3 tillfällen. Förutom de 16 personerna på listan över certifierade besiktningsmän (se www.beum.se) finns ett drygt hundratal personer listade under rubriken ”Besiktningsmän under utbildning”, dvs. de har fått godkänt resultat på ett eller flera av de kunskapsprov som genomförts i samband med kurserna.

 

Vi vet att många kursdeltagare inte primärt har haft målet att bli besiktningsmän men de har vittnat om vilken stor betydelse BEUM-kurserna har haft för att till exempel få mera kunskap och stärka sig i sin roll som beställare. De 20 organisationer och institutioner som är medlemmar i BEUM kan därför ta åt sig äran av att ha sett kompetensnivån höjas på flera nivåer i ”utemiljöbranschen” när det gäller planeringen och genomförandet av en entreprenad och att säkerställa att beställaren får det som avtalats i kontraktshandlingarna.

 

GÖRAN NILSSON

Sidor