movium.slu.se

Hur ska vi mäta?

Partnerskapträff med Workshop

 

Movium och Ekologigruppen bjuder in till en workshop för att diskutera indikatorer för hållbar stadsutveckling.

 

Ekologigruppen håller på att utveckla arbetet och behöver hjälp. Workshopen innehåller inspirerande föreläsningar kring kvalitativa och kvantitativa mått på hållbarhet. Tillsammans diskuterar, testar och utvecklar deltagarna indikatorerna för att säkerställa användbarhet, tydlighet och metodologisk pålitlighet. Indikatorerna kommer sedan att sammanställas i en fritt tillgänglig handbok. Handboken riktas sig mot offentliga och privata aktörer som arbetar med hållbar stadsutveckling.

 

En allt högre byggnadstakt och förtätning av befintliga stadsdelar gör att de värden som inte omfattas av lagkrav eller inte mäts i siffror försvagas, särskilt värden kopplade till barns livsmiljö och till rekreation, hälsa och ekologi. Behovet av att utveckla och använda pedagogiska och tydliga indikatorer baserade på rådande forskning om planeringsprinciper är därför stort. 

 

Vi behöver er hjälp och kunskap! Viktiga frågor att hantera i detta arbete, och som kommer att diskuteras på workshopen, är bl.a.:

  • Hur säkerställer vi att indikatorerna blir både forskningsbaserade och användarvänliga?
  • Hur hanterar vi kvalitativa aspekter inom ramen för indikatorsarbetet?
  • Hur kan forskning från olika fält inom hållbar utveckling sammanställas så att indikatorerna fångar helheten?

 

När: Tisdagen den 1 oktober kl. 10-15. Fika från 9.30.

Var: Ekologigruppens kontor, Åsögatan 121, Stockholm

AnmälAN: anmalan@ekologigruppen.se. Ange ev. specialkost i anmälan.

Frågor: Marika Palmér Rivera, marika.palmer.rivera@ekologigruppen.se, tel. 08-525 201 42

Vi bjuder på fika och vegetarisk lunch!

 

 

Dagens innehåll:

  • Varför behövs indikatorer för hållbar stadsutveckling? Vad säger forskningen och erfarenheterna från det praktiska arbetet? Elisabetta Troglio, Ekologigruppen/KTH, är verksam som konsult och forskare inom hållbar stadsutveckling med stor erfarenhet av att analysera olika stadsutvecklingsprojekt ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • Forskare från SLU
  • Hur mycket grönstruktur behövs i städerna och av vilken kvalitet? Vad säger forskningen och vad är möjligt i en tät stad? Hélène Littke, Ekologigruppen, har en bakgrund som forskare inom grönstrukturplanering och bred praktisk erfarenhet av grönstrukturplanering i olika skalor.
  • Hur säkerställer vi klimatanpassning och dagvattenrening genom städernas blå- och grönstrukturen? Marika Palmér Rivera, Ekologigruppen, har lång erfarenhet av vattenplanering och klimatanpassning i stadsbyggnadsprocesser, både som konsult och inom kommunal förvaltning. 
  • Hur säkerställer vi att indikatorerna fångar barn- och jämställdhetsperspektivet? Ilona Stehn, Ekologigruppen, har i sitt tidigare arbete vid Göteborgs stad varit med och utvecklat samt tillämpat stadens verktyg för sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser.
  • Gruppdiskussioner som fördjupar olika frågeställningar kopplade till indikatorerna.
  • Sammanställning av resultat från dagen och hur vi går vidare.

DATUM

1 oktober 2019

Stockholm


Sista anmälningsdatum: 20 september 2019