movium.slu.se

Foto: Privat

Tidskriften Stad
STAD 21 - Tema

Hon vill skapa städer för möten

Publicerad 18 januari 2022

8 80 Cities är en Toronto-baserad organisation som arbetar med barn- och äldreperspektiv som normkritiska verktyg för att bygga bättre städer. Caroline Dahl samtalar med Amanda O’Rourke, nytillträdd vd.


Amanda O’Rourke har arbetat med organisationen 8 80 Cities från allra första början när det bara var hon och Gil Penalosa som delade ett pyttelitet kontor. Det var för ungefär tio år sedan. Gil Penalosa är initiativtagare och tidigare chef för organisationen och även hedersdoktor vid SLU. Han är fortfarande ordförande i organisationens styrelse och kallas också in då och då för särskilda insatser.


Organisationen, som är en ideell förening, har som målsättning att – i samverkan med medborgare – skapa levande, hälsosamma och jämlika samhällen genom att förbättra städers mobilitet och offentliga rum. Amanda O’Rourke beskriver sig själv som en i grunden optimistisk person. Hon tycker sig se att det finns viktiga mål och visioner som många delar, men samtidigt uppstår hela tiden konflikter och avvägningssituationer i vardagen där dessa mål inte alltid prioriteras.


– Ett aktuellt exempel från Toronto är när borgmästaren väljer att gå emot tjänstemännens rekommendation att smalna av en gata i centrala stan från sex till fyra körfält trots att det finns en gemensam vision om att skapa tryggare stadsmiljöer, något som åtgärden hade bidragit till, säger hon.


Mycket av organisationens arbete handlar om att förändra bilorienterade trafikmiljöer till platser där människor kan komma samman och mötas. Även åtgärder för att förbättra förutsättningar för cykeltrafik ligger i organisationens intressen. Rigida bilorienterade synsätt inom städers organisation är det största hindret för att nå målen, menar Amanda O’Rourke. Stuprörsorganisationer och icke-fungerande dialogprocesser är andra hinder och det krävs en genomgripande förnyelse av de beslutsprocesser som formar våra städer om detta ska förändras.


– Beslutsprocesser måste bli mer inkluderande och föra samman människor med olika intressen och från olika organisationer.


För att stimulera till bättre städer och bättre beslutsprocesser har 8 80 Cities ordnat utbildning för unga ledare i Nordamerika på uppdrag av stiftelsen Knight Foundation. Detta gör man exempelvis genom att ordna sammankomster och studieresor, bland annat till Köpenhamn i Danmark. Syftet är att inspirera unga ledare att ta konkreta initiativ till förändringsarbete i det offentliga rummet i sina respektive städer.


Genom att visa vad som har blivit möjligt på andra platser i världen ökar motivationen att ifrågasätta eventuella föråldrade föreställningar på hemmaplan.


– Det är viktigt att dessa initiativ är engagerande, kul och interaktiva. Att vända sig till specifika målgrupper som barn och äldre är en fördel eftersom de då känner sig särskilt välkomna, säger Amanda O’Rourke.


Hon berättar om ett initiativ i Georgia, USA, som ledarskapsprogrammet nyligen har resulterat i. Organisationen ombads att genomföra en dialogprocess kring hur mobiliteten i staden skulle kunna förbättras för alla på ett hållbart sätt. Inledningsvis var det svårt att tala om konkreta idéer och det fanns också både förvåning och skepticism över att bli tillfrågad. Men steg för steg, via olika events och möten som biokvällar och grillfester, växte förtroendet och processen resulterade i ett nätverk av cykelvägar och småskaliga interventioner för att förbättra stadsmiljön. Åtgärderna var tillfälliga och genomfördes med enkla medel och material, men blev så pass uppskattade att det nu finns en efterfrågan som möjliggör att man också kan inleda planeringen för permanenta åtgärder.


Ledarskap och befogenheter måste finnas både hos lokalsamhället och bland stadens högsta ledning, understryker Amanda O’Rourke.


– Vi bygger år efter år upp kunskap och kapacitet hos grupper av unga ledare som sedan verkar lokalt för att utmana förlegade system. Visst tar det tid att förändra inarbetade system, och ännu längre tid för att överbrygga sektorstänket, men det är på gång. Genom att investera i människor och i samhällen förstärker vi effekten av vårt arbete.


Organisationens namn 8 80 Cities understryker vikten av att arbeta med barn och äldre, och alla åldrar däremellan. Amanda O’Rourke menar att vi måste arbeta mycket mer med barns livskvalitet i städer och hur städer stödjer ett gott liv också för dem. Exempelvis arbetar organisationen utifrån vad de kallar de tre rättigheterna; rätten till rörelsefrihet, offentliga rum och deltagande. Så som städer har byggts begränsas dessa rättigheter – särskilt för barn.


– Isolering är ett växande hälsoproblem i alla åldrar på grund av att transportsystemen hindrar en från att röra sig fritt i stan. På så vis fostrar vi våra barn till att vara passiva, nästan hjälplösa i stan och det behöver ändras, säger Amanda O’Rourke.


Pågående aktiviteter inom organisationen just nu som fokuserar på barn är bland annat en verktygslåda för att förbättra möjligheterna till utomhuslek, och särskilt lek utan vuxnas uppsikt. Organisationen arbetar också tillsammans med forskare från Toronto Universitet med att ta fram ett utvärderingsverktyg för att bedöma hur barnvänliga stadsdelar är. Verktyget som både innehåller kvalitativa och kvantitativa mått testas just nu i Nordamerika. Vi får se när den första svenska stadsdelen för en chans att testa det. Amanda O’Rourke välkomnar ett svenskt samarbete:


– Vi är öppna för dialog om en svensk testgrupp!

CAROLINE DAHL