movium.slu.se

Partnerskap

Hej Marika Palmér Rivera!

Publicerad 10 september 2019

Du jobbar på Ekologigruppen. Ni håller på att ta fram indikatorer för hållbar stadsutveckling. Varför gör ni det?

I vårt arbete med hållbarhetsstyrning och -bedömning i stadsutvecklingsprojekt har vi sett att den höga byggnadstakten och förtätningen gör att viktiga värden som inte omfattas av lagkrav eller mäts i siffror försvagas. Det gäller t.ex. värden kopplade till barns livsmiljö och till rekreation, hälsa och ekologi. Vi ser därför ett behov av att använda tydliga indikatorer baserade på rådande forskning.

 

Andra indikatorer och nyckeltal för hållbar stadsutveckling fokuserar ofta på enskilda hållbarhetsaspekter eller kompetensområden. Vi vill sammanställa forskning från olika fält för att säkerställa helheten i planeringen och på så sätt hitta ett gemensamt språk för olika aktörer.

 

Ni har bjudit in till en workshop tillsammans med Tankesmedjan Movium den 1e oktober. Vem ska komma på den?

Alla som är intresserade av hållbar stadsutveckling och hur den kan styras. Man får gärna ha erfarenhet av att arbetat med indikatorer, men det är inte ett krav. Det viktiga är att man vill bidra till en spännande och öppen diskussion om hur vi kan styra mot hållbar stadsutveckling.

 

Vi strävar efter en blandning av olika aktörer, det är viktigt för oss att inkludera både kommunala tjänstepersoner, forskare och konsulter i diskussionen. På så sätt vill vi säkerställa att indikatorerna inkluderar aktuell forskning och täcker tidens utmaningar samtidigt som de blir tillämpbara i olika typer av stadsutvecklingsprojekt.

 

Vad hoppas ni få ut av diskussionen på den?

Vi hoppas på många nya infallsvinklar och kritiska synpunkter. På workshopen kommer vi att presentera ett utkast till indikatorer som vi tillsammans diskuterar, testar och utvecklar. Eftersom hållbar stadsutveckling är så komplext behövs kunskap, erfarenhet och kreativitet från många olika aktörer och kompetensområden, och workshopen är ett led i att samla det.

Några frågor som vi särskilt vill belysa på workshopen är t.ex. hur vi kan styra kvalitativa aspekter som inte kan fångas i siffror, hur mycket bättre än lagkrav en hållbar stadsdel ska vara och hur indikatorerna behöver utformas för att fungera utanför storstadsregionerna och i kommunernas planeringsvardag.

 

Hur har ni tänkt att indikatorerna ska användas i framtiden?

Indikatorerna ska kunna användas både som diskussionsunderlag i tidiga planeringsskeden och genom hela planprocessen. De kommer också att kunna användas för att utvärdera projektval och resultat. De är inte tänkta att konkurrera med andra indikatorer, t.ex. inom ramen för Citylab, utan ska ses som en komplettering.

 

Vi kommer att sammanställa indikatorerna och hur de ska användas i en öppet tillgänglig handbok som riktar sig mot offentliga och privata aktörer som arbetar med hållbar stadsutveckling. Förslag till ändringar och uppdateringar från användare kommer att uppmuntras och administreras av Ekologigruppen.

 

Berättat för Harald Klein