movium.slu.se

Att få påverka och bygga om sin egen skolgård är ett konkret sätt att arbeta med demokrati och delaktighet. Foto: Lena Jungmark.

Debatt

Tillsammans med eleverna utvecklas yrkesrollen

Publicerad 9 juni 2014

I Malmöprojektet Gröna skolgårdar har delaktighet och demokrati varit prioriterat när man arbetat med skolgårdsutveckling. Att praktisera demokrati, inte bara lära sig om det, är viktigare än på länge. Att arbeta med skolgården tillsammans med eleverna kan dessutom utveckla den egna yrkesrollen. Det gäller både för pedagoger och landskapsarkitekter, menar landskapsarkitekt Lena Jungmark.

 

Varför syns det så sällan spår av elevernas egna kulturuttryck och av elevdelaktighet på våra skolgårdar? Är inte skolgårdsutveckling ett fiffigt sätt för skolan att klara sitt uppdrag att ge eleverna erfarenhet av demokratiprocesser? Jag menar att det är det.

 

Bjuder vi in elever att diskutera, prioritera och fatta beslut kring den egna skolgården blir de garanterat engagerade. Avslutas processen med praktiskt arbete får även de elever som har svårt med koncentrationen i klassrummet chansen att visa framfötterna.

 

I Malmöprojektet Gröna skolgårdar har delaktighet och demokrati varit prioriterat i arbetet med skolgårdsutvecklingen. Nu är projektet avslutat. Men är de kommunala förvaltningarna redo att fortsätta det påbörjade arbetet tillsammans med elever och pedagoger?

 

Vems är skolgården?

 

Givetvis är skolgården i första hand till för skolan, elever såväl som pedagoger. I andra hand kan skolgården vara en tillgång för stadsdelen, en offentlig plats som många har band till genom barnen.

 

Nog är det väl självklart att skolgården varken är till för landskapsarkitekten som ritar den eller för fastighetsförvaltningens personal som sköter den. Vår uppgift är att på bästa sätt stödja den verksamhet skolan vill bedriva, och att se till att eleverna får tillgång till stimulerande och varierade platser och skolgårdsmiljöer för lek och återhämtning.

 

När nya skolgårdar ritas får skolans personal ofta ha önskemål om utformningen. Men det är först efter invigningen som verksamheten och skolgården får närkontakt. Jag menar att skolgården från och med då har två viktiga funktioner att fylla:

 

– som plats för skolans uppdrag att arbeta med värdegrund

 

– som kompletterande läroplats utanför klassrummet

 

Åter på agendan

 

Begreppet delaktighet har blivit populärt de senaste åren. Projekt och verksamheter ska bedrivas med delaktighet, men hur man går tillväga för att göra bra delaktighetsarbete ur barnets perspektiv är inte självklart.

 

Att begreppet delaktighet dyker upp just nu, i en tid när klyftorna i samhället ökar, är intressant. Det som tidigare var en självklarhet i vårt vardagsliv har blivit ett eftersträvansvärt arbetssätt. Det pekar på en brist. Förhoppningar knyts till att delaktighet i samhällsplaneringen ska överbrygga klyftor och mildra effekter av bristande integration. Och det stämmer naturligtvis – delaktighet är avgörande för att växa och må bra, både som människa och som samhällsmedborgare.

 

I skolans värld har kravet på att arbeta med ett demokratiskt arbetssätt skärpts i nya läroplanens första kapitel. Trots de skärpta kraven är det magert med stöd till pedagoger i hur man kan arbeta med demokratiprocesser i skolan.

 

Utveckla yrkesrollen

 

Skolgården skulle utan större ansträngning kunna bli den viktiga plats där eleverna gör erfarenheten att bli tillfrågade och inbjudna att få vara med och påverka och bestämma. Genom skolgårdsutveckling kan demokratiprocesser övas, befästas och utgöra exempel på hur samhället i stort fungerar.

 

Samtidigt skulle pedagoger och landskapsarkitekter få en chans att utveckla sina yrkesroller. Att arbeta professionellt tillsammans med unga kan innebära att bli mer av en medupptäckare och en medskapare än vi kanske är vana vid.

 

Att skapa förutsättningar istället för att ge färdiga svar. Vi har alla mycket att vinna på det!

 

Lena Jungmark 
Jungmark landskapsarkitekt, Lund,
samt projektsekreterare i
Gröna skolgårdar 2011-2013.
Hon föreläser på konferensen
Gröna skolgårdar den 26 augusti
i Malmö.

Sidor