Visioner ger utveckling

Publicerad 1 januari 1994

Grunden till kunskap om medel för att nå målet - ett uthålligt och naturresursbevarande samhälle - är forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det verkar dock som om samhällets organiska restmaterial har förbisetts när det gäller utveckling av ny teknik för behandling och utnyttjande. En god illustration av detta är t.ex. att granska en sammanställning av Avfallsforskningsrådets forskningsprojekt, daterad juni 1993. Av de totalt 38 projekt som finns upptagna på listan är det i projekt (möjligen 2) som kan hänföras till området organiskt avfall.

Nu har dock antalet projekt ökat med 100%! Avd. för park- och trädgårdsteknik, Alnarp, och Movium har tillsammans fått 1.2 milj. kr av AFR för ett tvåårigt projekt med titeln "Kompostens kvalitet och dess utvecklingspotential". Avsikten är att ta fram metoder för bedömning av kvalitet hos kompost som produceras från olika avfallskällor i centrala komposteringsanläggningar. Vi kommer att berätta mera om projektet i kommande nummer av Biologik.

Nu är ju AFR inte ensam forskningsfinansiär på marknaden "organiskt avfall". Forskningsmedel kan sökas från flera olika håll. Detta kan snabbt konstateras vid en granskning av en sammanställning som gjorts på Sveriges lantbruksuniversitet och Jordbrukstekniska institutet över pågående avfallsrelaterade projekt. Listan omfattar drygt 40 olika projekt. Det är nog ingen överdrift att påstå att SLU/JTI klart leder ligan om man jämför med övriga universitet och högskolor i landet.

Det råder en viss försiktig optimism att vi här på Alnarp så småningom kan utveckla ett starkt regionalt centrum för forskning/utveckling när det gäller omhändertagande och utnyttjande av organiskt restmaterial. Förutom det nämnda AFR-projektet har Skogs- och jordbrukets forskningsråd gett medel till ett doktorsarbete på inst. för trädgårdsvetenskap för att studera fytotoxicitet hos organiskt material i olika stadier av nedbrytning.

Den som arbetat längst tid på Alnarp med frågor kring kompostering är Ruzena Gajdos. Hon får äran att inleda en ny artikelserie i Biologik, som vi har kallat "Min vision om kretsloppssamhället". Vi har för avsikt att bjuda in intressanta personer, både inom och utanför SLU, som fritt ur hjärtat får ge idéer om framtidsmöjligheter. Vi tar gärna emot och publicerar de kommentarer och synpunkter som artikelserien kan ge upphov till.

Sidor