Vetenskaplig kommitté för biologisk mångfald

Publicerad 1 januari 1994
Nyheter


Regeringen har utsett en vetenskaplig kommitté för biologisk mångfald. Kommittén ska vara ett rådgivande organ åt regeringen och förbereda Sveriges agerande i det vetenskapliga och tekniska underorgan som upprättas under konventionen om biologisk mångfald. Denna konvention antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. För Sveriges del trädde konventionen i kraft den 6 mars 1994.

Kommittén ska också följa den nationella och internationella utvecklingen inom aktuella forskningsområden. Den ska granska det material som tas fram för konventionen för biologisk mångfald. Kommittén ska dessutom kunna göra egna utredningar och sammanställningar av kunskapsläget inom området.

Administrativt kommer kommittén att knytas till Naturhistoriska riksmuseet. Ordförande är generaldirektören för Fiskeriverket Per Wramner. (Källa: Fax från Miljö- och naturresursdepartementet)

Sidor