ULLA MOLIN-PRISET 2008 till landskapsarkitekt Åsa Wilke

Publicerad 31 januari 2008

 

Pressmeddelande

 

Ulla Molin-priset 2008 till landskapsarkitekt Åsa Wilke:

Natur och kultur en helhet

i prisad bok om villaträdgården

Ulla Molin-priset 2008 tilldelas landskapsarkitekt Åsa Wilke för boken Villaträdgårdens historia. Ett 150-årigt perspektiv. Så här lyder juryns motivering:

Åsa Wilke lyfter i sin bok fram sammanhanget mellan hus och trädgård, natur och kultur, arkitektur och landskapsarkitektur. Boken är ett viktigt dokument över olika stilarter och trender och är en god vägledning för varje trädgårdsägare.

Åsa Wilke tog emot utmärkelsen till minne av Ulla Molin – 10 000 kronor och ett diplom formgivet av illustratör Lisa Bauer – på Moviums vinterkonferens Grön urbanism i Alnarp den 30 januari.

Folkbildande anda

Som landskapsarkitekt har Åsa Wilke särskilt inriktat sig på historiska parker och trädgårdar. När hon hållit föredrag om historiska villaträdgårdar har det slagit henne att det inte finns någon litteratur att hänvisa till när folk kommit och frågat var de kan läsa mer. För den som vill renovera sitt hus på ett tidstroget sätt finns däremot böcker med vägledning in i minsta detalj för olika tidsepoker.

– Men så snart man lämnar huset och går ut i trädgård finns det ett glapp, säger Åsa Wilke.

Det är det glappet hon velat överbrygga med sin bok.

– Jag har velat hjälpa människor att hitta information om sin egen trädgård – en alldeles vanlig trädgård i utkanten av en alldeles vanlig svensk stad. Det är ju så de flesta bor, säger hon.

Från tysk stil till personliga uttryck

Villaträdgårdens historia. Ett 150-årigt perspektiv handlar om villaträdgårdens utveckling i Sverige från överklassens trädgårdar i tysk stil, via egnahemsrörelsens nyttoträdgårdar och lättskötta villa- och radhustomter, till dagens trend med allt mer fantasifulla och individuella uttryck.

Utan pekpinnar talar Åsa Wilke för helheten mellan hus och trädgård, symbiosen mellan natur och kultur, arkitektur och landskapsarkitektur. På så sätt utgör boken ett viktigt dokument över olika stilarter och trender och en vägledning för ägare av trädgård att finna det växtmaterial som harmonierar med den aktuella miljön.

Med berättande text och talande fotografier utgör boken ett välkommet bidrag till att öka kunskapen och intresset för trädgården i vårt land. Åsa Wilkes tips om tidstypiska växter och deras skötsel utgör en rik kunskapskälla för alla trädgårdsintresserade.

– Det är en bok som kommer att bli en klassiker, säger Moviums chef Ole Reiter.

Priset till Ulla Molins minne

Priset till Ulla Molins minne har instiftats av SLU och delas ut av Movium. Dess syfte är att uppmuntra till personliga insatser, som utifrån stort engagemang och visad handlingskraft medverkar till att främja den estetiska och funktionella utformningen av trädgårdar.

Ulla Molin var trädgårdsskribent och under mer än tjugo år redaktör för egnahemsrörelsens tidskrift Hem i Sverige, som i hög grad bidrog till intresset för stadens utemiljö. Hon var också verksam som trädgårdsarkitekt. Ulla Molin har bland annat skrivit boken Leva med Trädgård (1986).

Fonden till Ulla Molins minne instiftades genom en donation i samband med Ulla Molins bortgång 1997. Utmärkelsen vill uppmuntra insatser inom trädgårdskonstens som ligger i linje med Ulla Molins främsta intresseområde. Minnesfonden skall stödja sådan journalistisk, pedagogisk, praktisk eller kunskapsbyggande verksamhet, som ökar den enskilda människans intresse för trädgårdens skönhetsvärden och ändamålsenliga utformning.

Priset är formgivet av Ulla Molins medarbetare och goda vän Lisa Bauer – för övrigt också illustratör till Ulla Molins bok Leva med trädgård.

Tidigare pristagare

År 2000 delades Ulla Molin-priset ut för första gången. Då fick Ulf Nordfjell och Lars Krantz priset tillsammans för den framgångsrika utställningen Trädgården och konsthantverket under Kulturhuvudstadsåret 1998.

Priset år 2007 gick till arbetet att upprusta trädgårdar som ursprungligen inte var föremål för Ulla Molins omsorger, nämligen trädgårdar i miljonprogrammets bostadsgårdar vid det allmännyttiga bostadsföretaget Bostads AB Poseidon i Göteborg och dess trädgårdsansvarige Morgan Wassmur. Syftet med Poseidons satsningar på bostadsgårdarna ligger dock väl i linje med Ulla Molins avsikter.

Poseidon har genom sin trädgårdsansvarige Morgan Wassmur under tio år tillsammans med medarbetare och hyresgäster målmedvetet och passionerat verkat för att öka intresset för bostadsområdenas skönhetsvärden och utformning. Och detta på ett sätt som tillgodoser alla intresse- och kunskapsnivåer.

 

Sidor